Ffwligans

Rwy’n falch iawn fy mod wedi cael cyfle i weithio gyda dylunwyr graffeg anhygoel, Ffwligans (Eirlys a Mark), i greu’r logo ar gyfer prosiect Cragen Beca.

Mae Ffwligans yn bartneriaeth greadigol sy’n creu “Posteri Propaganda Cymreig digrif sy’n codi calon. Brand arloesol a chreadigol iawn sy’n creu cynnwys gwreiddiol iawn ond sy’n parhau i fod yn drosglwyddadwy ac eiriolwr modern doniol” Storiel, Bangor


I’m so delighted to have been working with amazing graphic designers, Ffwligans (Eirlys and Mark), to create the logo for the Cragen Beca project.

Ffwligans is a creative partnership that creates “Uplifting and humorous Welsh Propaganda posters. An innovative and highly creative brand with such original content while remaining transferable and a funny modern advocate” Storiel, Bangor

Dywedodd Eirlys am Ffwligans:

“Dechreuodd y syniad cychwynnol ar gyfer Ffwligans amser maith yn ôl pan dreuliais amser yn gweithio yn Fietnam ac yna teithio’n gyda Mark, drwy Dde-ddwyrain Asia a Tsieina. Roedd gennym ddiddordeb yn yr hysbysfyrddau a’r posteri comiwnyddol gyda’u delweddau a oedd yn ymddangos yn ddiniwed a’n siriol a’r deipograffeg drawiadol. Pan ddaethom adref, a digwydd ymweld â Nant Gwrtheyrn, daliodd poster Lolfa “I’r Gad” ein sylw, a chawsom y syniad o arbrofi gyda steil posteri propaganda.

Mae cefndir Mark mewn darlunio a dylunio graffeg, mae wedi treulio amser yn gweithio fel animeiddiwr ac artist bwrdd stori (yn Aardman, Bryste) ond mae wastad wedi bod wrth ei fodd yn creu comics. Mae gen i gefndir mewn Addysg ac mae gennyf ddiddordeb mewn barddoniaeth a Llenyddiaeth Plant. Ein bwriad oedd cyfuno ein dyluniadau â thestun ysbrydoledig a barddoniaeth wirion. 

Mae comics a llenyddiaeth yn ddylanwad sy’n cynnwys celf stryd (ar ôl i ni fyw ym Mryste a Llundain yn ystod 90au) hefyd symudiadau chwyldroadol fel Situationist International a Black Panthers. Cerddoriaeth gan gynnwys pync, hip hop, techno, bandiau Cymraeg, unrhyw beth! (Rydym wedi ein lleoli yng Nghonwy, yn y gogledd (mae’n debyg bod byw yn y gogledd yn effeithio ar ein gwaith hefyd – teimlwn ein bod yn cael ein hanwybyddu gan amlaf! Felly rydyn ni’n creu posteri sy’n denu sylw yn y gobaith am fyd gwell – dwi’n dod o Ogledd Cymru, mae Mark yn dod o Ogledd-ddwyrain Lloegr).”

Pan gysylltais â Ffwligans am y tro cyntaf i drafod y mater o gydweithio, dywedodd Eirlys wrthyf fod trwmped cragen dro yn ei theulu.

Cafodd mam-gu Eirlys ei magu yng Nghapel Garmon, Sir Conwy ac mae gan ei theulu wreiddiau ffermio yn yr ardal sy’n dyddio yn ôl i 1745. Credir bod y gragen wedi bod yn y teulu ers peth amser ac fe’i trosglwyddwyd o’i hen fam-gu a chafodd ei defnyddio i alw’r gweithwyr fferm i mewn o’r tir. Mae tad Eirlys hefyd yn dod o deulu o ffermwyr, o Lysfaen, Clwyd yn wreiddiol, ac mae ef hefyd yn credu y byddai cragen o’r fath wedi cael ei defnyddio’n gyffredin ar ffermydd Gogledd Cymru.”

Eirlys says of Ffwligans:

“The initial idea for Ffwligans began a long time ago when I spent time working in Vietnam and then travelled with Mark, through South East Asia and China. We were interested in the billboards and communist posters with their seemingly innocent and cheerful images and the striking typography. When we returned, and happened to visit Nant Gwrtheyrn, the “I’r Gad” Lolfa poster caught our attention, and we came up with the idea of playing with the style of propaganda posters.

Mark’s background is in drawing and graphic design, he’s spent time working as an animator and storyboard artist (based in Aardman, Bristol) but his heart has always been in creating comics. My background is in Education and I have interest in Children’s Literature and poetry. Our intention was to combine our designs with inspirational text and daft poetry. 

Comics and literature are an influence including street art (from living in both Bristol and London during 90’s) also revolutionary movements such as Situationist International and Black Panthers. Music including punk, hip hop, techno, Welsh bands, anything really! (We’re based in Conwy, up north (being northern probably affects our work too – we feel mostly ignored! So we create shouty posters in the hope for a better world – I’m from North Wales, Mark from the North East of England).”

When I first contacted Ffwligans to discuss the collaboration, Eirlys told me that there is a conch shell trumpet in her family. That seemed a bit like fate and so I asked her more about it.

Eirlys’ grandmother was brought up in Capel Garmon, Sir Conwy and her family has farming roots in the area that go back as far as 1745. It is believed that the conch has been in the family for some time having been passed down from her great-grandmother and was used to call the farmworkers in from the land. Eirlys’ father also comes from a long line of farmers, initially from Llysfaen, Clwyd, and he also believes that such a shell would have commonly been used on the farms of North Wales.

Ffilmio yn Nhalog

Filming in Talog

Ddoe, es i am dro i bentref Talog yn Sir Gâr gyda’r cerddor Ceri Owen-Jones a’r gwneuthurwr ffilmiau, Jacob Whittaker. Mae Ceri wedi treulio rhai misoedd yn perffeithio ei dechneg chwythu trwmped cragen dro ac fe aethon ni â’r gragen gyda ni i’w chwythu mewn gwahanol leoliadau o amgylch Talog.

Roedd y trwmped cragen dro wreiddiol, Cragen Beca, yn perthyn i landlord Tafarn y Castell yn Nhalog a chafodd ei guddio yn y dafarn am dros 100 mlynedd cyn iddo gael ei roi i Amgueddfa Caerfyrddin yn y 1980au. Nid oes hawl gennym ni i chwythu Cragen Beca. Cafodd y gragen y mae Ceri wedi bod yn ei defnyddio ei darganfod mewn siop hen bethau yn nhref Caerfyrddin yn 2020.

Dwi wedi bod yn crwydro lleoliadau yn Nhalog dros y misoedd diwethaf ac fe aethon ni fore Sadwrn i ddechrau ffilmio. Yn y diwedd, fe wnaethon ni ddefnyddio pedwar lleoliad gwahanol yn Nhalog a’r cyffiniau gan gwrdd â phobl wych yn y pentref yn ystod y dydd. Roedd Neuadd Bentref Talog ar agor am goffi a chacen ac felly fe wnaethon ni alw heibio ganol bore a chwrdd â Heather sy’n rhedeg gwefan a thudalen Facebook Talog yn ogystal â Kevin sy’n helpu i redeg neuadd y pentref.

Gan deimlo’n effro ac yn egnïol, fe aethon ni i’r bryniau uwchben Talog i chwilio am olygfa banoramig dros y pentref. Ar ôl tynnu i mewn i fuarth fferm Penrallt ar ben lôn serth, fe wnaethom gyfarfod â Bethan a Rhun sy’n ffermio moch maes Tamworth hardd mewn modd cynaliadwy. Fe wnaethon nhw roi caniatâd i ni ffilmio yn yr eiddo ac aeth Rhun â ni i’r caeau ymhellach i fyny’r bryn lle’r oedd yr olygfa ar draws y pentref yn berffaith.

Roedd clywed y gragen yn atseinio ar draws bryniau gogledd Sir Gâr a dychmygu’r gragen wreiddiol yn canu i alw ar ferched Beca yr ardal yn brofiad eithriadol.


Yesterday I headed off to the Carmarthenshire village of Talog with musician Ceri Owen-Jones and filmmaker Jacob Whittaker. Ceri has spent some months perfecting his conch trumpet blowing technique and we took the shell out with us to blow in various locations around Talog.

The original Cragen Beca shell trumpet belonged to the landlord of the Castle Inn in Talog and was kept hidden in the pub for over 100 years before it was donated to Carmarthen Museum in the 1980s. We are not permitted to blow Cragen Beca, the shell Ceri has been working with was found in an antique shop in Carmarthen town in 2020.

I have been scouting out locations in Talog over the last few months and we set out on Saturday morning to start filming. We ended up using four different locations in and around Talog and during the day we met some wonderful people in the village. Talog Village Hall was open for coffee and cake and we dropped in mid-morning where we met Heather who runs the Talog website and Facebook page as well as Kevin who helps run the village hall.

Feeling refreshed and energised, we wound our way up to the hills above Talog in search of a panoramic view over the village. Pulling in to Penrallt farmyard at the top of a steep lane, we met Bethan and Rhun who farm beautiful free range, sustainably farmed Tamworth pigs. They generously allowed us to film at the property and Rhun took us to the fields further up the hill from the farm where the view across the village was perfect.

Hearing the shell resonate across the north Carmarthenshire hills and imagining the original shell sounding out to muster the Rebeccaites of the area to action was an extraordinary experience.

Ceffyl Beca // Beca’s Horse

Ar 19 Mehefin 1843, roedd Rebecca wedi marchogaeth i Gaerfyrddin ar geffyl gwyn urddasol ac i dalu teyrnged i’r bwystfil rhyfeddol hwnnw, gofynnais i’r gweithiwr coed Sam Knight gerfio pen ceffyl i mi ar gyfer gorymdaith Cragen Beca ar 1 Mai 2022.

Creodd Sam y darn yn ei weithdy ger Llandysul. Mae’r pen wedi’i gerfio o bren ginco sy’n adnabyddus am ei rinweddau ysgafn. Cafwyd y pren o erddi Plasty Nanteos ger Aberystwyth tua 20 mlynedd yn ôl ac mae Sam wedi ei gadw yn ei storfa goed yn barod ar gyfer y prosiect cywir. Mae’r polyn cario wedi’i wneud o gyll o ardal Llandysul. Mae’r dyluniad yn gymalog sy’n caniatáu i’r ceffyl glecian ei ên wrth iddo symud!

Wedyn paentiais y pen a gwneud clustiau cynfas wedi’u paentio a mwng ffabrig ysgafn o ffabrigau wedi’u hailgylchu.


Rebecca rode into Carmarthen on 19 June 1843 on a statuesque white horse and in tribute to that marvellous beast, I asked woodworker Sam Knight to carve a horse’s head for me that can ‘ride’ with our costumed Rebecca on the Cragen Beca parade on 1 May 2022.

Sam created the piece in his workshop near Llandysul. The head is carved from Gingko Biloba wood which is known for its lightweight qualities. The wood was sourced from the gardens of Nanteos Mansion near Aberystwyth about 20 years ago and has been waiting in Sam’s woodstore for the right project. The carrying pole is made of hazel from the Llandysul area. The design is articulated which allows the horse to snap its jaws as it moves!

I then painted the head and made painted canvas ears and a luscious fabric mane from recycled fabrics.

Carmarthenshire Quilts

Cwiltiau o Amgueddfa Sir Gaerfyrddin

Rwyf wedi bod yn gweithio gyda’r timau cadwraeth a churadu yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin i wneud gwaith ymchwil er mwyn creu tair gwisg ar gyfer parêd Cragen Beca yng Nghaerfyrddin yn 2022.

Mae’r gwisgoedd ar gyfer Rebecca a dau o’i phlant (rwy’n eu galw nhw yn Charlotte a Nelly, dau enw a gafodd eu defnyddio gan gynorthwywyr Rebecca) yn cyfeirio at waith traddodiadol a chyfoes a gwisgoedd bob dydd. Fodd bynnag byddaf yn creu dillad dros ben llestri ar gyfer y parêd er mwyn creu gwisgoedd rhyfeddol, tebyg i rai carnifal ar gyfer merched Beca modern. Maent hefyd yn cynnwys manylion o gyfrifon hanesyddol am y gwisgoedd yr oedd y terfysgwyr yn eu gwisgo yng nghanol y 19eg Ganrif wrth gyflawni eu hymgyrch chwyldroadol yn erbyn tollbyrth Turnpike Trust y sir.

Roeddwn am edrych ar y casgliadau cwiltiau yn benodol i weld a oes unrhyw batrymau a dyluniadau a all ysbrydoli elfennau creadigol y gwisgoedd.


Quilts from Carmarthenshire Museum

I’ve been working with the conservation and curatorial teams at Carmarthenshire Museum to research into creating three costumes for the Carmarthen Cragen Beca parade in 2022.

The costumes for Rebecca and two of her Children (I’m calling them Charlotte and Nelly, both names that were used by Rebecca’s accomplices) refer to both traditional and contemporary work and everyday wear. The pieces I’m making for the parade, however, will be exaggerated to create fantastical, carnival-style outfits for my modern-day Rebeccaites. They also include details from historical accounts about the costumes that the rioters wore whilst undertaking their subversive campaigns against the Turnpike Trust toll gates of the county in the mid 19th Century.

I particularly wanted to look at the quilt collections to see if there are any patterns and designs that can inspire the decorative elements of the costumes.

Images courtesy of Carmarthenshire Museum and Kathryn Campbell Dodd

Top image: Jo Cook, Conservator, Carmarthenshire Museum

Patrymau a phrototeipiau

Gweithio yn y stiwdio

Mae Covid 19 wedi peri llawer o broblemau anodd i’r prosiect Cragen Beca, gan gynnwys y posibilrwydd o gydweithio yn yr un ystafell gyda chydweithwyr creadigol. Mae Louise a minnau wedi bod yn gweithio gyda’n gilydd ers blwyddyn bellach, yn cysylltu trwy Zoom a WhatsApp, yn rhannu syniadau ac yn addasu dyluniadau o bell. Yr haf diwethaf roeddem yn gallu cwrdd yn yr awyr agored a siarad dros syniadau yn bersonol, ond ym mis Mai eleni roedd yn gymaint o ryddhad i allu gweithio ochr yn ochr â’n gilydd o’r diwedd i ddechrau torri patrymau a gwneud prototeipiau ar gyfer y gwisgoedd Rebecca.

Working in the Studio

Covid 19 has brought many tricky problems for the Cragen Beca project, not least of which is the possibility of working together in the same room with creative collaborators. Louise and I have been working together for a year now, Zooming and WhatsApp-ing, sharing ideas and tweaking designs remotely. Last summer we could meet outdoors and talk through ideas in person, but in May this year, it was such a relief to finally be able to work alongside each other to start cutting patterns and making prototypes for the Rebecca costumes.

Casgliad Margaret Bide

  1. Casgliad pwysig o wisgoedd Cymreig yn cael ei werthu.

Aeth Casgliad Margaret Bide o arteffactau Cymreig, gan gynnwys casgliad cynhwysfawr o wisgoedd Cymreig o’r 19eg Ganrif, ar werth yn nhŷ arwerthu Peter Francis yng Nghaerfyrddin ar 12 Mai.

Aeth Louise a minnau i weld y casgliad a oedd yn cynnwys enghreifftiau hyfryd o flancedi Cymreig a wnaed ar fframiau gwau cul, yn ogystal â betgynau, sgertiau a pheisiau o’r cyfnod.


The Margaret Bide Collection of Welsh artifacts, including a comprehensive collection of 19th century Welsh costume, went on sale at Peter Francis Auction house on 12 May.

Louise and I went to visit view the collection which included lovely examples of narrow loom Welsh blankets as well as betgwns, skirts and petticoats of the era.

Pocedi Sir Gaerfyrddin

Pocedi brodwaith cain o Amgueddfa Sir Gaerfyrddin.

Cyn canol y 19eg Ganrif nid oedd pocedi yn rhan annatod o ddillad menywod ond roeddynt yn cael eu gwisgo fel eitem ar wahân o dan y sgert uchaf. 

Ymwelais ag Amgueddfa Sir Gaerfyrddin ddoe i edrych ar set o bocedi cain arbennig yn y casgliad.

Gwneir yr eitemau hardd hyn o frethyn main ar y blaen gyda chotwm neu liain cotwm caerog ar y cefn. Mae wyneb y boced wedi’i frodio â gwaith croesbwytho manwl ac mae’n cynnwys enw’r crefftwr, sef Mary Davis. Mae tystiolaeth eu bod wedi cael eu hatgyweirio ac mae ôl traul arnynt sy’n awgrymu bod eu perchennog yn hoff iawn ohonynt. Mae’n rhwydd dychmygu eu bod o bosibl yn drysor teuluol cyn eu rhoi i’r amgueddfa.


Prior to the mid to late 19th Century, ladies’ pockets were not intergral to clothing but worn as a separate item under the over skirt.

I visited Carmarthenshire Museum yesterday to look at a set of particularly fine pockets in the collection.

These beautiful objects are made of fine wool on the front with cotton or linen ticking on the reverse. The face of the pocket has been embroidered with a delicate cross stitch and features the maker’s name, Mary Davis. There is evidence of repairs and wear which suggest that they were well loved. It’s easy to imagine that they may have been passed down as a family heirloom before being donated to the museum.

Talog

Aeth Jacob a minnau ar daith o amgylch Sir Gaerfyrddin ddoe i edrych ar leoliadau ar gyfer y ffilmiau Cragen Beca rydym yn eu creu yn rhan o’r prosiect.

Treuliom dipyn o amser yn Nhalog yn cael golwg ar y pentref a rhai o’r mannau pwysig sy’n gysylltiedig â stori Cragen Beca. Gwnaethom gwrdd â Myrddin ym mynwent Capel Bethania a oedd yn cadw’r beddau a’r tir yn gymen. Cyflwynodd ef ni i bâr hyfryd o beunod a oedd yn treulio ychydig o amser yn ei gwmni ymysg y cerrig beddi. Mae Myrddin yn 80 mlwydd oed ac mae wedi byw yn Nhalog ar hyd ei oes. Adroddodd yr hanes am yr adeg y cafodd ei fedyddio ym mhwll y pentref pan oedd yn ei arddegau. Dywedodd wrthym hefyd am enwau rhai o’r ffermydd y gallem eu gweld ar hyd y bryniau.

Hefyd bu inni gwrdd â pherchnogion yr adeilad sydd bellach yn sefyll ar safle hen Felin Talog lle roedd John Harries, a oedd â rhan allweddol yn stori Merched Beca yng Nghaerfyrddin, yn arfer byw.


Jacob and I went on a road trip around the Carmarthenshire yesterday to look at locations for the Cragen Beca films we are making as part of the project.

We spend a while in Talog looking at the village and some of the important places that are connected to the Cragen Beca story. We met Myrddin in the graveyard of Bethania Chapel who was keeping the graves and the grounds in good order. He introduced us to a beautiful pair of peacocks who were spending some time in his company amongst the gravestones. Myrddin is 80 years old and has lived in Talog all his life, he recounted his baptism in the village pool when he was a teenager. He also told us the names of the farms we could see ranged across the hillside.

I was also delighted to chat to Neil and Sally, the owners of the building which now stands on the site of the old Talog Mill where Rebeccaite John Harries, a key player in the story of the Carmarthen Rebecca story, lived.

Betgwn: Carmarthenshire Museum

Welsh betgwn at Carmarthenshire Museum

Rwyf wrth fy modd ein bod wedi gallu ymweld ag Amgueddfa Sir Gaerfyrddin heddiw i gwrdd â’r Cadwraethwr Joanne Cook ac edrych ar ddau fetgwn Cymreig gwreiddiol o’r casgliad.

Rydym yn gwneud betgwn ar gyfer un o’n tair gwisg Rebecca ac mae Louise wedi bod yn meddwl am sut i’w wneud drwy edrych ar adnoddau ar-lein. Roedd yn wych gallu cael golwg ar y dillad yn ofalus i ddeall mwy am sut maen nhw’n cael eu creu.

Gwnaed y betgynau ar ddechrau a chanol y 19eg ganrif ac maent yn wlanen â stribiau coch a du gyda chyffiau sidan wedi’u marcio â dŵr. Cafodd y darnau eu pwytho â llaw. Roedd Joanne hefyd wedi dewis eitemau eraill o ddillad i’n dangos ni. Dwy bais wlân mewn patrymau stribed a ffedog wlanen siec. Roedd yr eitemau wedi’u gwisgo’n dda ac roedd yn arbennig gweld y marciau traul gan eu perchnogion. Band gwasg lliain wedi’i wisgo’n dda; botymau gwahanol a thyllau botymau wedi’u hatgyweirio; rhwygau wedi’u trwsio; ymylon wedi’u gwisgo a’u treulio.


I’m delighted that we were able to visit Carmarthenshire Museum today to meet Conservator Joanne Cook and look at two of the original Welsh flannel betgwns from the collection.

We’re making a betgwn for one of our three Rebecca costumes and Louise has been puzzling over the construction from online resources. It was great to be able to have a look at the garments closely to understand more about how they are put together.

The betgwns were made in the early and mid-19th Century and are red and black striped flannel with water marked silk cuffs. The pieces were stitched by hand.

Joanne had also selected a few other garments to show us as well. Two woollen petticoats in stripe patterns and a blue check flannel apron. The pieces had been well worn and it was poignant to see the marks of wear and tear that had been left by their owners. A well-worn linen waistband; mismatched buttons and repaired buttonholes; mended tears; worn and fraying edges.

Louise has tested out the betgwn design in miniature to understand the pattern before we make it up to full size for the our third Rebecca costume.

betgwn pattern in miniature

Jacob Whittaker

Partner Creadigol

Byddaf yn gweithio gyda’r artist a gwneuthurwr ffilm, Jacob Whittaker i creu cyfres o ffilmiau ar gyfer y prosiect Cragen Beca. Mae Jacob yn byw a gweithio yn Aberteifi, Ceredigion, a byddwn ni gweithio ar leoliad mewn safleoedd bwysig yn Sir Gaerfyrddin yn ogystal â gweithio gyda Chlybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin a fydd yn gwisgo’r gwisgoedd Cragen Beca sy’n cael eu datblygu ar gyfer ein tair Rebecca cyfoes.

Mae gwaith Jacob yn cynnwys gosod sain a fideo, yn ogystal â gwneud ffilmiau dogfen. Mae Jacob yn  gweithio gyda grwpiau lleol a sefydliadau cymunedol yn ogystal ag artistiaid a sefydliadau creadigol. Mae’n gyd-sylfaenydd y grŵp celfyddydau sonig GWRANDO a gofod celf Capel Y Graig ger Machynlleth.

Graddiodd Jacob yn 2003 o Ysgol Gelf Caerfyrddin gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Celf Gain. Mae ei waith yn ymwneud yn bennaf â dogfennu, recordio ac ailgyflwyno, a yn aml cyfuno hanes a chelf, gan recordio profiadau personol bob dydd pobl Cymru a’u perthnasoedd â thirweddau a diwylliant sy’n newid.


Creative Partner

Artist and filmmaker Jacob Whittaker will be working with me to make a series of films for the Cragen Beca project. Jacob lives and works in Cardigan, Ceredigion, and we’ll be working on location at significant sites in Carmarthenshire as well as working with the Young Farmers Clubs of Carmarthenshire who will wear the Cragen Beca costumes being developed for our three contemporary Rebeccas.

Jacob’s work includes sound and video installation, as well as documentary filmmaking. He works with local groups and community organisations as well as artists and creative organisations. He is co-founder of sonic arts group GWRANDO and Capel Y Graig art space near Machynlleth.

Jacob graduated from Carmarthen School of Art in 2003 with a 1st class degree in Fine art, his work is mostly concerned with documentary, recording and re-presentation often combining history and art, recording everyday personal experiences of the people of Wales and their relationships to changing landscapes and culture.