Amdanon // About

Cragen Beca

Mae Cragen Beca yn brosiect gan yr artist Kathryn Campbell Dodd, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mewn cydweithrediad ag Oriel Myrddin, Amgueddfa Sir Caerfyrddin, Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Canolfan s4C Yr Egin, RED SHOES Poster Archive a’r Oriel Bevan Jones

Mae’n arwain at gyfres o arddangosfeydd, digwyddiadau a gorymdaith tref yng Nghaerfyrddin ar Dydd Sul 1 Mai 2022.


The Cragen Beca project, by artist Kathryn Campbell Dodd, is funded by the Arts Council of Wales in collaboration with Oriel Myrddin Gallery, Carmarthenshire Museum, the Young Farmers’ Clubs of Carmarthenshire, University of Wales Trinity Saint David, Canolfan S4C Yr Egin, RED SHOES Poster Archive and Oriel Bevan Jones

It culminates in a series of exhibitions, events and a town parade in Carmarthen on Sunday 1 May 2022.


Beth yw Cragen Beca?

Trwmped cragen conch yw Cragen Beca. Chwythwyd i alw’r cymeriad chwedlonol Rebecca a’i ‘Merched’ i weithredu yn ystod Terfysgoedd enwog Rebecca yn Sir Gaerfyrddin yng nghanol y 19eg ganrif (1839 – 43).

Roedd trethiant yn uchel iawn a pholisi’r llywodraeth yn llym i ffermydd bach a llafurwyr fferm a oedd yn ei chael hi’n anodd goroesi. Roedd y boneddigion tirfeddiannu lleol yn aml yn absennol neu’n ddigydymdeimlad â’u cyflwr.

Cafwyd cyfnod o wrthryfel beiddgar a gweithredu uniongyrchol. Yn ystod y terfysgoedd gwisgodd y dynion fel menywod pan wnaethant ymosod a thorri gatiau doll tyrpeg gorllewin Cymru i ddangos eu hanghytundeb.

Rhoddwyd Cragen Beca i Wasanaeth Amgueddfeydd Sir Gaerfyrddin yn yr 1980au gan deulu ym mhentrefan bach  Talog yn Sir Gaerfyrddin, a oedd wedi cadw’r gwrthrych gwrthdroadol hwn yn gudd yn eu cartref ers amser y terfysgoedd.


What is Cragen Beca?

Cragen Beca is a conch shell trumpet. It was blown to call the legendary character Rebecca and her ‘Daughters’ to action during the infamous Rebecca Riots of the mid-19th century (1839 – 43) in Carmarthenshire.

Taxation was cripplingly high and government policy harsh for small farms and farm labourers who were struggling to survive. The local landowning gentry were often absent or unsympathetic to their plight.

A period of daring and flagrant insurrection and direct action ensued. During the riots the men dressed as women when they attacked and broke the turnpike toll gates of west Wales to demonstrate their dissent.

Cragen Beca was donated to Carmarthenshire Museums Service in the 1980s by a family in the small hamlet of Talog in Carmarthenshire, who had kept this subversive object hidden in their home since the time of the riots.


“Cyfiawnder a charwyr cyfiawnder y dym ni oll

Justice and lovers of justice are we all”

Rebeccaite protest banner, Caerfyrddin // Carmarthen, 19 Mehefin // June 1843


London Illustrated news 1843


Partneriaid Creadigol // Creative Partners

Artist Tecstiliau // Textile Artist Louise Bird

Gweuthurwr ffilmiau // Filmmaker Jacob Whittaker

Cerddor // Musician Ceri Owen-Jones

Artist Symudiad // Movement artist Simon Whitehead

Artist Dawns // Dance Artist Osian Meilir

Performwyr // Performer Jonathan Pugh

Artistiaid Graffeg // Graphic Artists Ffwligans

Gweithiwr Coed // Woodworker Sam Knight

Diolch i // thanks to Dr Russell Roberts, Serena Korda, Marc Rees


Ariannir gan y Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Gâr a Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celfyddyd Cymru mewn cydweithrediad ag Oriel Myrddin Gallery, CofGâr Amgueddfa Sir Gâr, Canolfan S4C Yr Egin, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Clwbiau Ffermwyr Ifanc, RED SHOES Poster Archive a’r Oriel Bevan Jones.


Funded by the Arts Council of Wales, Carmarthenshire County Council and Federation of Museums & Art Galleries of Wales in collaboration with Oriel Myrddin Gallery, CofGâr Carmarthenshire Museum, Canolfan S4C Yr Egin, University of Wales Trinity Saint David,, Young Farmers Clubs of Carmarthenshire, RED SHOES Poster Archive and Oriel Bevan Jones.


%d bloggers like this: