Ffilmio yn Nhalog

Filming in Talog

Ddoe, es i am dro i bentref Talog yn Sir Gâr gyda’r cerddor Ceri Owen-Jones a’r gwneuthurwr ffilmiau, Jacob Whittaker. Mae Ceri wedi treulio rhai misoedd yn perffeithio ei dechneg chwythu trwmped cragen dro ac fe aethon ni â’r gragen gyda ni i’w chwythu mewn gwahanol leoliadau o amgylch Talog.

Roedd y trwmped cragen dro wreiddiol, Cragen Beca, yn perthyn i landlord Tafarn y Castell yn Nhalog a chafodd ei guddio yn y dafarn am dros 100 mlynedd cyn iddo gael ei roi i Amgueddfa Caerfyrddin yn y 1980au. Nid oes hawl gennym ni i chwythu Cragen Beca. Cafodd y gragen y mae Ceri wedi bod yn ei defnyddio ei darganfod mewn siop hen bethau yn nhref Caerfyrddin yn 2020.

Dwi wedi bod yn crwydro lleoliadau yn Nhalog dros y misoedd diwethaf ac fe aethon ni fore Sadwrn i ddechrau ffilmio. Yn y diwedd, fe wnaethon ni ddefnyddio pedwar lleoliad gwahanol yn Nhalog a’r cyffiniau gan gwrdd â phobl wych yn y pentref yn ystod y dydd. Roedd Neuadd Bentref Talog ar agor am goffi a chacen ac felly fe wnaethon ni alw heibio ganol bore a chwrdd â Heather sy’n rhedeg gwefan a thudalen Facebook Talog yn ogystal â Kevin sy’n helpu i redeg neuadd y pentref.

Gan deimlo’n effro ac yn egnïol, fe aethon ni i’r bryniau uwchben Talog i chwilio am olygfa banoramig dros y pentref. Ar ôl tynnu i mewn i fuarth fferm Penrallt ar ben lôn serth, fe wnaethom gyfarfod â Bethan a Rhun sy’n ffermio moch maes Tamworth hardd mewn modd cynaliadwy. Fe wnaethon nhw roi caniatâd i ni ffilmio yn yr eiddo ac aeth Rhun â ni i’r caeau ymhellach i fyny’r bryn lle’r oedd yr olygfa ar draws y pentref yn berffaith.

Roedd clywed y gragen yn atseinio ar draws bryniau gogledd Sir Gâr a dychmygu’r gragen wreiddiol yn canu i alw ar ferched Beca yr ardal yn brofiad eithriadol.


Yesterday I headed off to the Carmarthenshire village of Talog with musician Ceri Owen-Jones and filmmaker Jacob Whittaker. Ceri has spent some months perfecting his conch trumpet blowing technique and we took the shell out with us to blow in various locations around Talog.

The original Cragen Beca shell trumpet belonged to the landlord of the Castle Inn in Talog and was kept hidden in the pub for over 100 years before it was donated to Carmarthen Museum in the 1980s. We are not permitted to blow Cragen Beca, the shell Ceri has been working with was found in an antique shop in Carmarthen town in 2020.

I have been scouting out locations in Talog over the last few months and we set out on Saturday morning to start filming. We ended up using four different locations in and around Talog and during the day we met some wonderful people in the village. Talog Village Hall was open for coffee and cake and we dropped in mid-morning where we met Heather who runs the Talog website and Facebook page as well as Kevin who helps run the village hall.

Feeling refreshed and energised, we wound our way up to the hills above Talog in search of a panoramic view over the village. Pulling in to Penrallt farmyard at the top of a steep lane, we met Bethan and Rhun who farm beautiful free range, sustainably farmed Tamworth pigs. They generously allowed us to film at the property and Rhun took us to the fields further up the hill from the farm where the view across the village was perfect.

Hearing the shell resonate across the north Carmarthenshire hills and imagining the original shell sounding out to muster the Rebeccaites of the area to action was an extraordinary experience.

Y Cragen Caerfyrddin!

Trwmped cragen conch ar gyfer Caerfyrddin heddiw?

Roeddwn yn gyrru trwy Gaerfyrddin ddoe, gan fynd adref ar hyd Priory Street. Wrth i mi basio Canolfan Hynafiaethau Caerfyrddin ffliciodd fy llygaid at rai gwrthrychau oedd yn eistedd ar ben bocs ar y palmant y tu allan i’r siop. Roeddwn i’n teimlo’n siŵr fy mod i wedi gweld pâr o gregyn conch fel rhan o’r arddangosfa. Gan dynnu drosodd ar y cyfle cynharaf, euthum yn ôl i’r siop i gael cip –  ac yno yn wir odd pâr o gregyn hardd y Frenhines Conch.

Penderfynais i eu prynu, a gofynnais i am help gan y person ar y ddesg. Fe wnaethant ddweud wrthyf fod conch arall o’r un casgliad ac aeth â fi ymhellach i’r siop lle dangoswyd y trwmped y Frenhines Conch i mi yn parod i’w chwythu – prynais y tair plisgyn yn y fan a’r lle.

Ers hynny, rwyf wedi cyflwyno’r trwmped cragen conch i’r cerddor Ceri Owen-Jones sy’n ymarfer ag ef a ddysgu ei hynodion a’r synau y gall ei gwneud o bosibl. Mae’n dweud wrtha i ei fod yn mynd yn dda!


A conch shell trumpet for current day Carmarthenshire?

I was driving through Carmarthen yesterday, heading homewards along Priory Street. As I passed the Carmarthen Antiques Centre my eyes flicked to some objects sitting on top of a box on the pavement outside the shop. I felt sure I had seen a pair of conch shells as part of the display. Pulling over at the earliest opportunity, I went back to the shop to take a look – and there indeed where a pair of beautiful Queen Conch shells.

I decided to buy them and asked for assistance from the person on the desk. They told me there was another conch from the same collection and took me further into the shop where I was shown a Queen Conch trumpet cut for blowing – I bought all three shells there and then.

I have since delivered the conch shell trumpet to musician Ceri Owen-Jones who is practicing with it to learn its peculiarities and the sounds it may be able to make. He tells me it’s going well!