Ffwligans

Rwy’n falch iawn fy mod wedi cael cyfle i weithio gyda dylunwyr graffeg anhygoel, Ffwligans (Eirlys a Mark), i greu’r logo ar gyfer prosiect Cragen Beca.

Mae Ffwligans yn bartneriaeth greadigol sy’n creu “Posteri Propaganda Cymreig digrif sy’n codi calon. Brand arloesol a chreadigol iawn sy’n creu cynnwys gwreiddiol iawn ond sy’n parhau i fod yn drosglwyddadwy ac eiriolwr modern doniol” Storiel, Bangor


I’m so delighted to have been working with amazing graphic designers, Ffwligans (Eirlys and Mark), to create the logo for the Cragen Beca project.

Ffwligans is a creative partnership that creates “Uplifting and humorous Welsh Propaganda posters. An innovative and highly creative brand with such original content while remaining transferable and a funny modern advocate” Storiel, Bangor

Dywedodd Eirlys am Ffwligans:

“Dechreuodd y syniad cychwynnol ar gyfer Ffwligans amser maith yn ôl pan dreuliais amser yn gweithio yn Fietnam ac yna teithio’n gyda Mark, drwy Dde-ddwyrain Asia a Tsieina. Roedd gennym ddiddordeb yn yr hysbysfyrddau a’r posteri comiwnyddol gyda’u delweddau a oedd yn ymddangos yn ddiniwed a’n siriol a’r deipograffeg drawiadol. Pan ddaethom adref, a digwydd ymweld â Nant Gwrtheyrn, daliodd poster Lolfa “I’r Gad” ein sylw, a chawsom y syniad o arbrofi gyda steil posteri propaganda.

Mae cefndir Mark mewn darlunio a dylunio graffeg, mae wedi treulio amser yn gweithio fel animeiddiwr ac artist bwrdd stori (yn Aardman, Bryste) ond mae wastad wedi bod wrth ei fodd yn creu comics. Mae gen i gefndir mewn Addysg ac mae gennyf ddiddordeb mewn barddoniaeth a Llenyddiaeth Plant. Ein bwriad oedd cyfuno ein dyluniadau â thestun ysbrydoledig a barddoniaeth wirion. 

Mae comics a llenyddiaeth yn ddylanwad sy’n cynnwys celf stryd (ar ôl i ni fyw ym Mryste a Llundain yn ystod 90au) hefyd symudiadau chwyldroadol fel Situationist International a Black Panthers. Cerddoriaeth gan gynnwys pync, hip hop, techno, bandiau Cymraeg, unrhyw beth! (Rydym wedi ein lleoli yng Nghonwy, yn y gogledd (mae’n debyg bod byw yn y gogledd yn effeithio ar ein gwaith hefyd – teimlwn ein bod yn cael ein hanwybyddu gan amlaf! Felly rydyn ni’n creu posteri sy’n denu sylw yn y gobaith am fyd gwell – dwi’n dod o Ogledd Cymru, mae Mark yn dod o Ogledd-ddwyrain Lloegr).”

Pan gysylltais â Ffwligans am y tro cyntaf i drafod y mater o gydweithio, dywedodd Eirlys wrthyf fod trwmped cragen dro yn ei theulu.

Cafodd mam-gu Eirlys ei magu yng Nghapel Garmon, Sir Conwy ac mae gan ei theulu wreiddiau ffermio yn yr ardal sy’n dyddio yn ôl i 1745. Credir bod y gragen wedi bod yn y teulu ers peth amser ac fe’i trosglwyddwyd o’i hen fam-gu a chafodd ei defnyddio i alw’r gweithwyr fferm i mewn o’r tir. Mae tad Eirlys hefyd yn dod o deulu o ffermwyr, o Lysfaen, Clwyd yn wreiddiol, ac mae ef hefyd yn credu y byddai cragen o’r fath wedi cael ei defnyddio’n gyffredin ar ffermydd Gogledd Cymru.”

Eirlys says of Ffwligans:

“The initial idea for Ffwligans began a long time ago when I spent time working in Vietnam and then travelled with Mark, through South East Asia and China. We were interested in the billboards and communist posters with their seemingly innocent and cheerful images and the striking typography. When we returned, and happened to visit Nant Gwrtheyrn, the “I’r Gad” Lolfa poster caught our attention, and we came up with the idea of playing with the style of propaganda posters.

Mark’s background is in drawing and graphic design, he’s spent time working as an animator and storyboard artist (based in Aardman, Bristol) but his heart has always been in creating comics. My background is in Education and I have interest in Children’s Literature and poetry. Our intention was to combine our designs with inspirational text and daft poetry. 

Comics and literature are an influence including street art (from living in both Bristol and London during 90’s) also revolutionary movements such as Situationist International and Black Panthers. Music including punk, hip hop, techno, Welsh bands, anything really! (We’re based in Conwy, up north (being northern probably affects our work too – we feel mostly ignored! So we create shouty posters in the hope for a better world – I’m from North Wales, Mark from the North East of England).”

When I first contacted Ffwligans to discuss the collaboration, Eirlys told me that there is a conch shell trumpet in her family. That seemed a bit like fate and so I asked her more about it.

Eirlys’ grandmother was brought up in Capel Garmon, Sir Conwy and her family has farming roots in the area that go back as far as 1745. It is believed that the conch has been in the family for some time having been passed down from her great-grandmother and was used to call the farmworkers in from the land. Eirlys’ father also comes from a long line of farmers, initially from Llysfaen, Clwyd, and he also believes that such a shell would have commonly been used on the farms of North Wales.

Ffilmio yn Nhalog

Filming in Talog

Ddoe, es i am dro i bentref Talog yn Sir Gâr gyda’r cerddor Ceri Owen-Jones a’r gwneuthurwr ffilmiau, Jacob Whittaker. Mae Ceri wedi treulio rhai misoedd yn perffeithio ei dechneg chwythu trwmped cragen dro ac fe aethon ni â’r gragen gyda ni i’w chwythu mewn gwahanol leoliadau o amgylch Talog.

Roedd y trwmped cragen dro wreiddiol, Cragen Beca, yn perthyn i landlord Tafarn y Castell yn Nhalog a chafodd ei guddio yn y dafarn am dros 100 mlynedd cyn iddo gael ei roi i Amgueddfa Caerfyrddin yn y 1980au. Nid oes hawl gennym ni i chwythu Cragen Beca. Cafodd y gragen y mae Ceri wedi bod yn ei defnyddio ei darganfod mewn siop hen bethau yn nhref Caerfyrddin yn 2020.

Dwi wedi bod yn crwydro lleoliadau yn Nhalog dros y misoedd diwethaf ac fe aethon ni fore Sadwrn i ddechrau ffilmio. Yn y diwedd, fe wnaethon ni ddefnyddio pedwar lleoliad gwahanol yn Nhalog a’r cyffiniau gan gwrdd â phobl wych yn y pentref yn ystod y dydd. Roedd Neuadd Bentref Talog ar agor am goffi a chacen ac felly fe wnaethon ni alw heibio ganol bore a chwrdd â Heather sy’n rhedeg gwefan a thudalen Facebook Talog yn ogystal â Kevin sy’n helpu i redeg neuadd y pentref.

Gan deimlo’n effro ac yn egnïol, fe aethon ni i’r bryniau uwchben Talog i chwilio am olygfa banoramig dros y pentref. Ar ôl tynnu i mewn i fuarth fferm Penrallt ar ben lôn serth, fe wnaethom gyfarfod â Bethan a Rhun sy’n ffermio moch maes Tamworth hardd mewn modd cynaliadwy. Fe wnaethon nhw roi caniatâd i ni ffilmio yn yr eiddo ac aeth Rhun â ni i’r caeau ymhellach i fyny’r bryn lle’r oedd yr olygfa ar draws y pentref yn berffaith.

Roedd clywed y gragen yn atseinio ar draws bryniau gogledd Sir Gâr a dychmygu’r gragen wreiddiol yn canu i alw ar ferched Beca yr ardal yn brofiad eithriadol.


Yesterday I headed off to the Carmarthenshire village of Talog with musician Ceri Owen-Jones and filmmaker Jacob Whittaker. Ceri has spent some months perfecting his conch trumpet blowing technique and we took the shell out with us to blow in various locations around Talog.

The original Cragen Beca shell trumpet belonged to the landlord of the Castle Inn in Talog and was kept hidden in the pub for over 100 years before it was donated to Carmarthen Museum in the 1980s. We are not permitted to blow Cragen Beca, the shell Ceri has been working with was found in an antique shop in Carmarthen town in 2020.

I have been scouting out locations in Talog over the last few months and we set out on Saturday morning to start filming. We ended up using four different locations in and around Talog and during the day we met some wonderful people in the village. Talog Village Hall was open for coffee and cake and we dropped in mid-morning where we met Heather who runs the Talog website and Facebook page as well as Kevin who helps run the village hall.

Feeling refreshed and energised, we wound our way up to the hills above Talog in search of a panoramic view over the village. Pulling in to Penrallt farmyard at the top of a steep lane, we met Bethan and Rhun who farm beautiful free range, sustainably farmed Tamworth pigs. They generously allowed us to film at the property and Rhun took us to the fields further up the hill from the farm where the view across the village was perfect.

Hearing the shell resonate across the north Carmarthenshire hills and imagining the original shell sounding out to muster the Rebeccaites of the area to action was an extraordinary experience.

Ceffyl Beca // Beca’s Horse

Ar 19 Mehefin 1843, roedd Rebecca wedi marchogaeth i Gaerfyrddin ar geffyl gwyn urddasol ac i dalu teyrnged i’r bwystfil rhyfeddol hwnnw, gofynnais i’r gweithiwr coed Sam Knight gerfio pen ceffyl i mi ar gyfer gorymdaith Cragen Beca ar 1 Mai 2022.

Creodd Sam y darn yn ei weithdy ger Llandysul. Mae’r pen wedi’i gerfio o bren ginco sy’n adnabyddus am ei rinweddau ysgafn. Cafwyd y pren o erddi Plasty Nanteos ger Aberystwyth tua 20 mlynedd yn ôl ac mae Sam wedi ei gadw yn ei storfa goed yn barod ar gyfer y prosiect cywir. Mae’r polyn cario wedi’i wneud o gyll o ardal Llandysul. Mae’r dyluniad yn gymalog sy’n caniatáu i’r ceffyl glecian ei ên wrth iddo symud!

Wedyn paentiais y pen a gwneud clustiau cynfas wedi’u paentio a mwng ffabrig ysgafn o ffabrigau wedi’u hailgylchu.


Rebecca rode into Carmarthen on 19 June 1843 on a statuesque white horse and in tribute to that marvellous beast, I asked woodworker Sam Knight to carve a horse’s head for me that can ‘ride’ with our costumed Rebecca on the Cragen Beca parade on 1 May 2022.

Sam created the piece in his workshop near Llandysul. The head is carved from Gingko Biloba wood which is known for its lightweight qualities. The wood was sourced from the gardens of Nanteos Mansion near Aberystwyth about 20 years ago and has been waiting in Sam’s woodstore for the right project. The carrying pole is made of hazel from the Llandysul area. The design is articulated which allows the horse to snap its jaws as it moves!

I then painted the head and made painted canvas ears and a luscious fabric mane from recycled fabrics.

Talog

Aeth Jacob a minnau ar daith o amgylch Sir Gaerfyrddin ddoe i edrych ar leoliadau ar gyfer y ffilmiau Cragen Beca rydym yn eu creu yn rhan o’r prosiect.

Treuliom dipyn o amser yn Nhalog yn cael golwg ar y pentref a rhai o’r mannau pwysig sy’n gysylltiedig â stori Cragen Beca. Gwnaethom gwrdd â Myrddin ym mynwent Capel Bethania a oedd yn cadw’r beddau a’r tir yn gymen. Cyflwynodd ef ni i bâr hyfryd o beunod a oedd yn treulio ychydig o amser yn ei gwmni ymysg y cerrig beddi. Mae Myrddin yn 80 mlwydd oed ac mae wedi byw yn Nhalog ar hyd ei oes. Adroddodd yr hanes am yr adeg y cafodd ei fedyddio ym mhwll y pentref pan oedd yn ei arddegau. Dywedodd wrthym hefyd am enwau rhai o’r ffermydd y gallem eu gweld ar hyd y bryniau.

Hefyd bu inni gwrdd â pherchnogion yr adeilad sydd bellach yn sefyll ar safle hen Felin Talog lle roedd John Harries, a oedd â rhan allweddol yn stori Merched Beca yng Nghaerfyrddin, yn arfer byw.


Jacob and I went on a road trip around the Carmarthenshire yesterday to look at locations for the Cragen Beca films we are making as part of the project.

We spend a while in Talog looking at the village and some of the important places that are connected to the Cragen Beca story. We met Myrddin in the graveyard of Bethania Chapel who was keeping the graves and the grounds in good order. He introduced us to a beautiful pair of peacocks who were spending some time in his company amongst the gravestones. Myrddin is 80 years old and has lived in Talog all his life, he recounted his baptism in the village pool when he was a teenager. He also told us the names of the farms we could see ranged across the hillside.

I was also delighted to chat to Neil and Sally, the owners of the building which now stands on the site of the old Talog Mill where Rebeccaite John Harries, a key player in the story of the Carmarthen Rebecca story, lived.