Simon Whitehead

Mae’r artist symud Simon Whitehead wedi gweithio gyda mi i ddatblygu symudiadau gyda thri pherfformiwr a fydd yn gwisgo gwisgoedd Cragen Beca ar gyfer ffilm artist a fydd yn cael ei dangos ochr yn ochr â’r gwisgoedd yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, Abergwili o 14 Mai.

Yn wreiddiol yn Geograffydd, hyfforddodd Simon mewn Dawns yn Llundain ac Efrog Newydd ar ddechrau’r nawdegau. Mae ganddo ddiddordeb yn y ffordd y mae pobl bob amser yn symud mewn gohebiaeth â grymoedd, bodau a deunyddiau eraill a bod dawns yn ffordd o ddod adref ar y ddaear gyda’n gilydd – nid ydym byth yn symud ar ein pen ein hunain. Mae Simon wedi teithio’n eang gyda’i waith a thros y 10 mlynedd diwethaf mae wedi canolbwyntio ei ymarfer yn nes at adref. Mae’n aelod o Maynard Abercych CIC, artist rhyngddisgyblaethol ar y cyd sy’n cydweithio ar raglen o weithgarwch dawns yn gysylltiedig ym mhentref Abercych gorllewin Cymru. Gyda’i gilydd, maent yn rheoli dawns Twmpath/pentref, yn gweithio drwy breswyliadau dawns barhaus, gweithdai, partneriaethau lleol a rhyngwladol.

Mae yng nghanol PhD (Ymarfer fel Ymchwil) a ariennir gan yr AHRC ym Mhrifysgol Glasgow. Mae’n meddwl am syniadau ecolegol Posthuman mewn perthynas â choreograffau o gyffwrdd ac effaith. Mae Simon hefyd yn therapydd Craniosacral.

Simon has lived and worked in rural Wales for the last 28 years. He currently lives in Abercych with his partner/ dancer Stirling Steward and his 2 daughters.


Movement artist Simon Whitehead has worked with me to develop movements with three performers to wear the Cragen Beca costumes for an artist’s film which will be shown alongside the costumes at Carmarthenshire Museum, Abergwili from 14 May.

Originally a Geographer, Simon trained in Dance in London and New York in the early nineties. He is interested in how humans are always moving in correspondence with other forces, beings and materials and that dance is a way to become at home on the earth with each other – we are never moving alone.

Simon has travelled widely with his work and over the last 10 years has focussed his practice closer to home, he is a member of Maynard Abercych CIC, an interdisciplinary artist collective that collaborate on a programme of engaged dance activity in the village of Abercych west Wales. Together, they manage the Twmpath/village dance, work through ongoing dance residencies, workshops, local and international partnerships.

He is in the midst of an AHRC-funded PhD (Practice as Research) at The University of Glasgow, he is thinking about Posthuman ecological ideas in relation to choreographies of touch and affect. An artist book is emerging out of this work. Simon is also a Craniosacral therapist.

Merched Beca

Ces i benwythnos rhagorol, yn gweithio gyda thri dawnsiwr a pherfformwyr rhyfeddol i wisgo a bywhau ein gwisgoedd Rebecca. Rydyn ni yn creu ffilm i fod rhan o’r arddangosfa Cragen Beca yn Amgueddfa Sir Gar canol mis Mai.

Diolch enfawr i Marc Rees, Osian Meilir a Jonathan Pugh am eu brwdfrydedd mewn gwisgo lan ac am ffeindio eu ‘Becca mewnol’. Diolch i’r artist symudiad Simon Whitehead am ei gwaith meddylgar ac am helpu i ddatblygu’r perfformiadau.

Diolch hefyd i wneuthurwr ffilm, Jacob Whittaker a Jay, ei chynorthwyydd. Diolch i Hilton am adael ni defnyddio ei sgubor ffantastig am y ffilmio.

Rwy’n edrych ymlaen i rhannu lluniau o’r y dydd yn fuan.


I had such a brilliant weekend working with three amazing dancers and performers to wear and animate the Rebecca costumes. We’re making a film that will be part of the Cragen Beca exhibition at Carmarthenshire Museum in mid-May.

Thank you so much to Marc Rees, Osian Meilir and Jonathan Pugh for inhabiting the costumes so brilliantly and finding their ‘inner Becca’! Thank you to movement artist Simon Whitehead for his thoughtful work helping to develop the performances.

Thanks also to filmmaker Jacob Whittaker and assistant Jay as well as Hilton who let us use his beautiful Carmarthenshire barn as a location for the filming.

Looking forward to sharing stills from the shoot very soon.

 

Sam Knight

Mae Sam Knight yn saer coed sy’n byw yn Orllewin Cymru. Lleolir gweithdy Sam ym mhentref bach Llandysul lle cafodd ei fagu. Mae’n creu darnau unigryw o bren lleol, gan weithio’n bennaf gydag offer llaw, rhai ohonynt yn perthyn i’w hen dad-cu a oedd hefyd yn weithiwr coed.

Mae Sam wedi bod yn mireinio ei grefft ers dros ddegawd ac mae’r darnau y mae’n eu creu yn deillio o’i angerdd a’i ymroddiad i’r grefft o waith coed.

Gwnaed ceffyl hobi Cragen Beca gan Sam o goedwigoedd lleol a’i addurno gan Kathryn.


Sam Knight is a woodworker based in west Wales. Sam’s workshop is located in the small Llandysul village where he grew up. He creates unique pieces from locally sourced wood, working mainly with hand tools, some of which belonged to his great-grandfather who was also a woodworker.

Sam has been honing his craft for over a decade and the pieces he creates are the product of many years of passion and dedication to the art of woodworking.

The Cragen Beca hobby horse was made by Sam from locally sourced woods and decorated by Kathryn.

Ceffyl Beca // Beca’s Horse

Ar 19 Mehefin 1843, roedd Rebecca wedi marchogaeth i Gaerfyrddin ar geffyl gwyn urddasol ac i dalu teyrnged i’r bwystfil rhyfeddol hwnnw, gofynnais i’r gweithiwr coed Sam Knight gerfio pen ceffyl i mi ar gyfer gorymdaith Cragen Beca ar 1 Mai 2022.

Creodd Sam y darn yn ei weithdy ger Llandysul. Mae’r pen wedi’i gerfio o bren ginco sy’n adnabyddus am ei rinweddau ysgafn. Cafwyd y pren o erddi Plasty Nanteos ger Aberystwyth tua 20 mlynedd yn ôl ac mae Sam wedi ei gadw yn ei storfa goed yn barod ar gyfer y prosiect cywir. Mae’r polyn cario wedi’i wneud o gyll o ardal Llandysul. Mae’r dyluniad yn gymalog sy’n caniatáu i’r ceffyl glecian ei ên wrth iddo symud!

Wedyn paentiais y pen a gwneud clustiau cynfas wedi’u paentio a mwng ffabrig ysgafn o ffabrigau wedi’u hailgylchu.


Rebecca rode into Carmarthen on 19 June 1843 on a statuesque white horse and in tribute to that marvellous beast, I asked woodworker Sam Knight to carve a horse’s head for me that can ‘ride’ with our costumed Rebecca on the Cragen Beca parade on 1 May 2022.

Sam created the piece in his workshop near Llandysul. The head is carved from Gingko Biloba wood which is known for its lightweight qualities. The wood was sourced from the gardens of Nanteos Mansion near Aberystwyth about 20 years ago and has been waiting in Sam’s woodstore for the right project. The carrying pole is made of hazel from the Llandysul area. The design is articulated which allows the horse to snap its jaws as it moves!

I then painted the head and made painted canvas ears and a luscious fabric mane from recycled fabrics.

Carmarthenshire Quilts

Cwiltiau o Amgueddfa Sir Gaerfyrddin

Rwyf wedi bod yn gweithio gyda’r timau cadwraeth a churadu yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin i wneud gwaith ymchwil er mwyn creu tair gwisg ar gyfer parêd Cragen Beca yng Nghaerfyrddin yn 2022.

Mae’r gwisgoedd ar gyfer Rebecca a dau o’i phlant (rwy’n eu galw nhw yn Charlotte a Nelly, dau enw a gafodd eu defnyddio gan gynorthwywyr Rebecca) yn cyfeirio at waith traddodiadol a chyfoes a gwisgoedd bob dydd. Fodd bynnag byddaf yn creu dillad dros ben llestri ar gyfer y parêd er mwyn creu gwisgoedd rhyfeddol, tebyg i rai carnifal ar gyfer merched Beca modern. Maent hefyd yn cynnwys manylion o gyfrifon hanesyddol am y gwisgoedd yr oedd y terfysgwyr yn eu gwisgo yng nghanol y 19eg Ganrif wrth gyflawni eu hymgyrch chwyldroadol yn erbyn tollbyrth Turnpike Trust y sir.

Roeddwn am edrych ar y casgliadau cwiltiau yn benodol i weld a oes unrhyw batrymau a dyluniadau a all ysbrydoli elfennau creadigol y gwisgoedd.


Quilts from Carmarthenshire Museum

I’ve been working with the conservation and curatorial teams at Carmarthenshire Museum to research into creating three costumes for the Carmarthen Cragen Beca parade in 2022.

The costumes for Rebecca and two of her Children (I’m calling them Charlotte and Nelly, both names that were used by Rebecca’s accomplices) refer to both traditional and contemporary work and everyday wear. The pieces I’m making for the parade, however, will be exaggerated to create fantastical, carnival-style outfits for my modern-day Rebeccaites. They also include details from historical accounts about the costumes that the rioters wore whilst undertaking their subversive campaigns against the Turnpike Trust toll gates of the county in the mid 19th Century.

I particularly wanted to look at the quilt collections to see if there are any patterns and designs that can inspire the decorative elements of the costumes.

Images courtesy of Carmarthenshire Museum and Kathryn Campbell Dodd

Top image: Jo Cook, Conservator, Carmarthenshire Museum

Patrymau a phrototeipiau

Gweithio yn y stiwdio

Mae Covid 19 wedi peri llawer o broblemau anodd i’r prosiect Cragen Beca, gan gynnwys y posibilrwydd o gydweithio yn yr un ystafell gyda chydweithwyr creadigol. Mae Louise a minnau wedi bod yn gweithio gyda’n gilydd ers blwyddyn bellach, yn cysylltu trwy Zoom a WhatsApp, yn rhannu syniadau ac yn addasu dyluniadau o bell. Yr haf diwethaf roeddem yn gallu cwrdd yn yr awyr agored a siarad dros syniadau yn bersonol, ond ym mis Mai eleni roedd yn gymaint o ryddhad i allu gweithio ochr yn ochr â’n gilydd o’r diwedd i ddechrau torri patrymau a gwneud prototeipiau ar gyfer y gwisgoedd Rebecca.

Working in the Studio

Covid 19 has brought many tricky problems for the Cragen Beca project, not least of which is the possibility of working together in the same room with creative collaborators. Louise and I have been working together for a year now, Zooming and WhatsApp-ing, sharing ideas and tweaking designs remotely. Last summer we could meet outdoors and talk through ideas in person, but in May this year, it was such a relief to finally be able to work alongside each other to start cutting patterns and making prototypes for the Rebecca costumes.

Casgliad Margaret Bide

  1. Casgliad pwysig o wisgoedd Cymreig yn cael ei werthu.

Aeth Casgliad Margaret Bide o arteffactau Cymreig, gan gynnwys casgliad cynhwysfawr o wisgoedd Cymreig o’r 19eg Ganrif, ar werth yn nhŷ arwerthu Peter Francis yng Nghaerfyrddin ar 12 Mai.

Aeth Louise a minnau i weld y casgliad a oedd yn cynnwys enghreifftiau hyfryd o flancedi Cymreig a wnaed ar fframiau gwau cul, yn ogystal â betgynau, sgertiau a pheisiau o’r cyfnod.


The Margaret Bide Collection of Welsh artifacts, including a comprehensive collection of 19th century Welsh costume, went on sale at Peter Francis Auction house on 12 May.

Louise and I went to visit view the collection which included lovely examples of narrow loom Welsh blankets as well as betgwns, skirts and petticoats of the era.

Pocedi Sir Gaerfyrddin

Pocedi brodwaith cain o Amgueddfa Sir Gaerfyrddin.

Cyn canol y 19eg Ganrif nid oedd pocedi yn rhan annatod o ddillad menywod ond roeddynt yn cael eu gwisgo fel eitem ar wahân o dan y sgert uchaf. 

Ymwelais ag Amgueddfa Sir Gaerfyrddin ddoe i edrych ar set o bocedi cain arbennig yn y casgliad.

Gwneir yr eitemau hardd hyn o frethyn main ar y blaen gyda chotwm neu liain cotwm caerog ar y cefn. Mae wyneb y boced wedi’i frodio â gwaith croesbwytho manwl ac mae’n cynnwys enw’r crefftwr, sef Mary Davis. Mae tystiolaeth eu bod wedi cael eu hatgyweirio ac mae ôl traul arnynt sy’n awgrymu bod eu perchennog yn hoff iawn ohonynt. Mae’n rhwydd dychmygu eu bod o bosibl yn drysor teuluol cyn eu rhoi i’r amgueddfa.


Prior to the mid to late 19th Century, ladies’ pockets were not intergral to clothing but worn as a separate item under the over skirt.

I visited Carmarthenshire Museum yesterday to look at a set of particularly fine pockets in the collection.

These beautiful objects are made of fine wool on the front with cotton or linen ticking on the reverse. The face of the pocket has been embroidered with a delicate cross stitch and features the maker’s name, Mary Davis. There is evidence of repairs and wear which suggest that they were well loved. It’s easy to imagine that they may have been passed down as a family heirloom before being donated to the museum.

Betgwn: Carmarthenshire Museum

Welsh betgwn at Carmarthenshire Museum

Rwyf wrth fy modd ein bod wedi gallu ymweld ag Amgueddfa Sir Gaerfyrddin heddiw i gwrdd â’r Cadwraethwr Joanne Cook ac edrych ar ddau fetgwn Cymreig gwreiddiol o’r casgliad.

Rydym yn gwneud betgwn ar gyfer un o’n tair gwisg Rebecca ac mae Louise wedi bod yn meddwl am sut i’w wneud drwy edrych ar adnoddau ar-lein. Roedd yn wych gallu cael golwg ar y dillad yn ofalus i ddeall mwy am sut maen nhw’n cael eu creu.

Gwnaed y betgynau ar ddechrau a chanol y 19eg ganrif ac maent yn wlanen â stribiau coch a du gyda chyffiau sidan wedi’u marcio â dŵr. Cafodd y darnau eu pwytho â llaw. Roedd Joanne hefyd wedi dewis eitemau eraill o ddillad i’n dangos ni. Dwy bais wlân mewn patrymau stribed a ffedog wlanen siec. Roedd yr eitemau wedi’u gwisgo’n dda ac roedd yn arbennig gweld y marciau traul gan eu perchnogion. Band gwasg lliain wedi’i wisgo’n dda; botymau gwahanol a thyllau botymau wedi’u hatgyweirio; rhwygau wedi’u trwsio; ymylon wedi’u gwisgo a’u treulio.


I’m delighted that we were able to visit Carmarthenshire Museum today to meet Conservator Joanne Cook and look at two of the original Welsh flannel betgwns from the collection.

We’re making a betgwn for one of our three Rebecca costumes and Louise has been puzzling over the construction from online resources. It was great to be able to have a look at the garments closely to understand more about how they are put together.

The betgwns were made in the early and mid-19th Century and are red and black striped flannel with water marked silk cuffs. The pieces were stitched by hand.

Joanne had also selected a few other garments to show us as well. Two woollen petticoats in stripe patterns and a blue check flannel apron. The pieces had been well worn and it was poignant to see the marks of wear and tear that had been left by their owners. A well-worn linen waistband; mismatched buttons and repaired buttonholes; mended tears; worn and fraying edges.

Louise has tested out the betgwn design in miniature to understand the pattern before we make it up to full size for the our third Rebecca costume.

betgwn pattern in miniature

Miniatur Rebecca

Maquette of Rebecca costume

Yn profi gwisgoedd Rebecca.

Fel rhan o’r broses o greu ein tair gwisg Cragen Beca, mae Louise a fi yn gyntaf oll yn creu’r patrymau sylfaenol yn fach ar gyfer mannequin 18 ”. Mae’n ffordd wych o brofi mecaneg y gwisgoedd cyn i ni ymrwymo i’w gwneud yn llawn.

Dyma Rebecca o’r orymdaith yng Nghaerfyrddin ar 19 Mehefin 1843. Dywedir wrthym ei bod “…ornamented with a profusion of curls…” a marchogaeth ceffyl gwyn mawr.


Rebecca in Miniature

Trying out Rebecca’s costume.

As part of the process of creating our three Cragen Beca costumes, Louise and I are first of all creating the basic patterns in miniature for an 18” mannequin. It’s a great way to test out the mechanics of the costumes before we commit to making them up at full size.

Here is Rebecca from the Carmarthen march of 19 June 1843. We are told that she was “…ornamented with a profusion of curls…” and rode a large white horse.