Jonathan Pugh

Mae Jonathan Pugh wedi bod yn rhan annatod o brosiect Cragen Beca fel tiwtor ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac fel perfformiwr. Mae wedi ysbrydoli ac annog myfyrwyr i gymryd rhan yn y prosiect yn ogystal â pherfformio yn un o wisgoedd Beca yn y Cragen Beca Parade ac yn y gwaith ffilm Dod yn Beca // BecomingBeca.

Mae Jonathan yn uwch ddarlithydd perfformiad yn PCYDDS Caerfyrddin. Yn greadigol, mae Jonathan bob amser wedi integreiddio gwaith digidol a chyfryngau cymdeithasol i ymarfer theatr traddodiadol i greu paradeimau perfformio blaengar gyda myfyrwyr.

Ar ôl graddio mewn Astudiaethau Theatr o Brifysgol Aberystwyth bu Jonathan yn gweithio gydag ymarferwyr a chwmnïau ym myd celfyddydau theatr Cymru, gan gynnwys Eddie Ladd, CliffMcLucas, Sera Moore Williams (Cwmni’r Gymraes), Sian Summers (Cwmni Rhiniog), Theatr Spectacle.

Mae’n parhau i hyfforddi gydag ymarferwyr theatr gorfforol a dawns i gyfuno ymarfer ag archwilio personol ac ymchwil proffesiynol. Dros y blynyddoedd mae hyn wedi cynnwys Henry McGrath, Simon Whitehead, Phillip Zarrilli, cwmni theatr Pantson Fire, Cai Tomos, Eeva-Maria Mutka, Told by an Idiot, Andy Paget, Bronwen Preece, Tetsuro Fukuhara, Jo Fong, ac Ailsa Richardson.

 

Mae ymarfer creadigol – gyda myfyrwyr yn bennaf – yn canolbwyntio ar strwythurau naratif syml a’r straeon rydyn ni’n eu hadrodd i’n hunain. Fodd bynnag, mewn byd cynyddol ddigidol, datgelir cyfleoedd newydd i archwilio’r ‘hunan’ fel awduron a chynhyrchwyr y naratif hwnnw, a daw’r amlhaenog yn ymgorfforiad o hunan newydd.


Mae prosiectau newydd mewn perfformiad ar safle, ymarfer corfforol mewn natur ar gyfer gwell iechyd meddwl, perfformiad hunan: hunaniaeth all-lein, ar-lein ac mewn VR yn cael eu datblygu.

Jonathan Pugh has been an integral part of the Cragen Beca project both as a tutor at University of Wales Trinity Saint David and as a performer. He has inspired and encouraged students to get involved with the project as well as performing in one of the Beca costumes in both the Cragen Beca Parade and in the film work Dod yn Beca // Becoming Beca.

Jonathan is a senior performance lecturer at UWTSD Carmarthen. Creatively, Jonathan has always integrated digital and social media work into traditional theatre practice to create cutting edge performance paradigms with students. 

After graduating in Theatre Studies from Aberystwyth University Jonathan worked with practitioners and companies in the Welsh theatre arts scene, including Eddie Ladd, Cliff McLucas, Sera Moore Williams (Cwmni’r Gymraes), Sian Summers (Cwmni Rhiniog), Spectacle Theatre.  

He continues to train with physical theatre and dance practitioners to blend practice with personal exploration and professional research. Over the years this has included Henry McGrath, Simon Whitehead, Phillip Zarrilli, Pants on Fire theatre company, Cai Tomos, Eeva-Maria Mutka, Told by an Idiot, Andy Paget, Bronwen Preece, Tetsuro Fukuhara, Jo Fong, and Ailsa Richardson. 

Creative practice – predominantly with students – focuses upon simple narrative structures and the stories we tell ourselves. However, in an increasingly digital world, new opportunities for exploring ‘self’ as authors and producers of that narrative are uncovered, and the multi-layered becomes the embodiment of a new self.  

New projects in site-located performance, physical practice in nature for improved mental health, the performance of self: identity offline, online and in VR are in development.  

Llun // image: Jen Caldwell

Simon Whitehead

Mae’r artist symud Simon Whitehead wedi gweithio gyda mi i ddatblygu symudiadau gyda thri pherfformiwr a fydd yn gwisgo gwisgoedd Cragen Beca ar gyfer ffilm artist a fydd yn cael ei dangos ochr yn ochr â’r gwisgoedd yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, Abergwili o 14 Mai.

Yn wreiddiol yn Geograffydd, hyfforddodd Simon mewn Dawns yn Llundain ac Efrog Newydd ar ddechrau’r nawdegau. Mae ganddo ddiddordeb yn y ffordd y mae pobl bob amser yn symud mewn gohebiaeth â grymoedd, bodau a deunyddiau eraill a bod dawns yn ffordd o ddod adref ar y ddaear gyda’n gilydd – nid ydym byth yn symud ar ein pen ein hunain. Mae Simon wedi teithio’n eang gyda’i waith a thros y 10 mlynedd diwethaf mae wedi canolbwyntio ei ymarfer yn nes at adref. Mae’n aelod o Maynard Abercych CIC, artist rhyngddisgyblaethol ar y cyd sy’n cydweithio ar raglen o weithgarwch dawns yn gysylltiedig ym mhentref Abercych gorllewin Cymru. Gyda’i gilydd, maent yn rheoli dawns Twmpath/pentref, yn gweithio drwy breswyliadau dawns barhaus, gweithdai, partneriaethau lleol a rhyngwladol.

Mae yng nghanol PhD (Ymarfer fel Ymchwil) a ariennir gan yr AHRC ym Mhrifysgol Glasgow. Mae’n meddwl am syniadau ecolegol Posthuman mewn perthynas â choreograffau o gyffwrdd ac effaith. Mae Simon hefyd yn therapydd Craniosacral.

Simon has lived and worked in rural Wales for the last 28 years. He currently lives in Abercych with his partner/ dancer Stirling Steward and his 2 daughters.


Movement artist Simon Whitehead has worked with me to develop movements with three performers to wear the Cragen Beca costumes for an artist’s film which will be shown alongside the costumes at Carmarthenshire Museum, Abergwili from 14 May.

Originally a Geographer, Simon trained in Dance in London and New York in the early nineties. He is interested in how humans are always moving in correspondence with other forces, beings and materials and that dance is a way to become at home on the earth with each other – we are never moving alone.

Simon has travelled widely with his work and over the last 10 years has focussed his practice closer to home, he is a member of Maynard Abercych CIC, an interdisciplinary artist collective that collaborate on a programme of engaged dance activity in the village of Abercych west Wales. Together, they manage the Twmpath/village dance, work through ongoing dance residencies, workshops, local and international partnerships.

He is in the midst of an AHRC-funded PhD (Practice as Research) at The University of Glasgow, he is thinking about Posthuman ecological ideas in relation to choreographies of touch and affect. An artist book is emerging out of this work. Simon is also a Craniosacral therapist.

Merched Beca

Ces i benwythnos rhagorol, yn gweithio gyda thri dawnsiwr a pherfformwyr rhyfeddol i wisgo a bywhau ein gwisgoedd Rebecca. Rydyn ni yn creu ffilm i fod rhan o’r arddangosfa Cragen Beca yn Amgueddfa Sir Gar canol mis Mai.

Diolch enfawr i Marc Rees, Osian Meilir a Jonathan Pugh am eu brwdfrydedd mewn gwisgo lan ac am ffeindio eu ‘Becca mewnol’. Diolch i’r artist symudiad Simon Whitehead am ei gwaith meddylgar ac am helpu i ddatblygu’r perfformiadau.

Diolch hefyd i wneuthurwr ffilm, Jacob Whittaker a Jay, ei chynorthwyydd. Diolch i Hilton am adael ni defnyddio ei sgubor ffantastig am y ffilmio.

Rwy’n edrych ymlaen i rhannu lluniau o’r y dydd yn fuan.


I had such a brilliant weekend working with three amazing dancers and performers to wear and animate the Rebecca costumes. We’re making a film that will be part of the Cragen Beca exhibition at Carmarthenshire Museum in mid-May.

Thank you so much to Marc Rees, Osian Meilir and Jonathan Pugh for inhabiting the costumes so brilliantly and finding their ‘inner Becca’! Thank you to movement artist Simon Whitehead for his thoughtful work helping to develop the performances.

Thanks also to filmmaker Jacob Whittaker and assistant Jay as well as Hilton who let us use his beautiful Carmarthenshire barn as a location for the filming.

Looking forward to sharing stills from the shoot very soon.

 

Osian Meilir

Photography: Sophie Holland

Mae Osian Meilir yn artist sy’n creu a pherfformio gwaith dawns a symud ac mae bellach wedi’i leoli yng Nghymru. Yn hanu’n wreiddiol o Bentre’r Bryn, ar arfordir gorllewin Cymru, aeth Meilir ymlaen i hyfforddi yn Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance. Yno, enillodd radd dosbarth cyntaf cyn bwrw ymlaen â’i astudiaethau a chwblhau ei radd Meistr mewn Perfformiad Dawns yn rhan o Transitions Dance Company.

Mae profiadau cynharaf Meilir, a’i gefndir yn ymhêl â’r ddawns werin Gymreig, wedi golygu bod Meilir yn gwerthfawrogi dawns o bob math o ddiwylliannau gwahanol. Mae hefyd wedi golygu ei fod yn cael mwynhad o ystyried y ffordd y gall dawns godi pontydd pwysig rhwng pobl o bob cwr o’r byd.

Mae Osian yn gweithio gyda phrosiect Cragen Beca i ddatblygu sgiliau perfformio pobl ifanc ar gyfer Parêd Cragen Beca.

Mae gwaith Meilir fel perfformiwr yn cynnwys gweithio gyda artistiaid fel Lizzi Kew Ross & Co, Gwyn Emberton Dance, Satore Tech a Fearghus O’Conchuir gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Mae ei waith hefyd yn ehangu i fyd theatr ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc drwy berfformio gwaith gan Carlos Pons Guerra a Paul Bosco McEneaney, yn teithio ledled y DU ac yn rhyngwladol, yn ogystal a’i waith solo ei hun ar gyfer Cwmni Theatr Arad Goch – Palmant / Pridd (Pavement / Pasture). Fe greodd ei berfformiad cyntaf graddfa ganol – Qwerin, fel cyfarwyddwr a choreograffydd yn 2021 ac mae ganddo brofiad helaeth o arwain gweithdai a dosbarthiadau i blant a phobl ifanc.

Bydd Qwerin yn ymddangos fel rhan o’r diweddglo Parêd Cragen Beca yn Sgwâr y Guildhall, Caerfyrddin ar 1 Mai 2022.


Osian Meilir is a performer, dance-maker and movement artist based in Wales. Originally from Pentre’r Bryn, on the west coast of Wales, Meilir went on to train at Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, attaining a first-class degree, before continuing his studies and completing his M.A. in Dance Performance as part of Transitions Dance Company. 

His very early experiences and background of Welsh folk dance has led him to appreciate dance from all different cultures, and to enjoy how dance can build meaningful bridges between people from around the world.

Osian is working with the Cragen Beca project to develop the perfomance skills of young people for the Cragen Beca Parade.

Meilir’s work as a performer has seen him working with artists such as Lizzi Kew Ross & Co, Gwyn Emberton Dance, Satore Tech and Fearghus O’Conchuir at National Dance Company of Wales. His work also expands into working in theatre for young audiences, performing in works by Carlos Pons Guerra and Paul Bosco McEneaney, touring accross the UK and internationally, as well as his own solo work for Arad Goch Theatre Company – Palmant / Pridd (Pavement / Pasture). He premiered his first mid-scale production – ‘Qwerin’, as director and choreographer in 2021 and also has extensive experience in leading workshops and classes for children and young people. 

Qwerin will be appearing as part of the Cragen Beca Parade finale in Guildhall Square, Carmarthen on 1 May 2022.

Sam Knight

Mae Sam Knight yn saer coed sy’n byw yn Orllewin Cymru. Lleolir gweithdy Sam ym mhentref bach Llandysul lle cafodd ei fagu. Mae’n creu darnau unigryw o bren lleol, gan weithio’n bennaf gydag offer llaw, rhai ohonynt yn perthyn i’w hen dad-cu a oedd hefyd yn weithiwr coed.

Mae Sam wedi bod yn mireinio ei grefft ers dros ddegawd ac mae’r darnau y mae’n eu creu yn deillio o’i angerdd a’i ymroddiad i’r grefft o waith coed.

Gwnaed ceffyl hobi Cragen Beca gan Sam o goedwigoedd lleol a’i addurno gan Kathryn.


Sam Knight is a woodworker based in west Wales. Sam’s workshop is located in the small Llandysul village where he grew up. He creates unique pieces from locally sourced wood, working mainly with hand tools, some of which belonged to his great-grandfather who was also a woodworker.

Sam has been honing his craft for over a decade and the pieces he creates are the product of many years of passion and dedication to the art of woodworking.

The Cragen Beca hobby horse was made by Sam from locally sourced woods and decorated by Kathryn.

Ffwligans

Rwy’n falch iawn fy mod wedi cael cyfle i weithio gyda dylunwyr graffeg anhygoel, Ffwligans (Eirlys a Mark), i greu’r logo ar gyfer prosiect Cragen Beca.

Mae Ffwligans yn bartneriaeth greadigol sy’n creu “Posteri Propaganda Cymreig digrif sy’n codi calon. Brand arloesol a chreadigol iawn sy’n creu cynnwys gwreiddiol iawn ond sy’n parhau i fod yn drosglwyddadwy ac eiriolwr modern doniol” Storiel, Bangor


I’m so delighted to have been working with amazing graphic designers, Ffwligans (Eirlys and Mark), to create the logo for the Cragen Beca project.

Ffwligans is a creative partnership that creates “Uplifting and humorous Welsh Propaganda posters. An innovative and highly creative brand with such original content while remaining transferable and a funny modern advocate” Storiel, Bangor

Dywedodd Eirlys am Ffwligans:

“Dechreuodd y syniad cychwynnol ar gyfer Ffwligans amser maith yn ôl pan dreuliais amser yn gweithio yn Fietnam ac yna teithio’n gyda Mark, drwy Dde-ddwyrain Asia a Tsieina. Roedd gennym ddiddordeb yn yr hysbysfyrddau a’r posteri comiwnyddol gyda’u delweddau a oedd yn ymddangos yn ddiniwed a’n siriol a’r deipograffeg drawiadol. Pan ddaethom adref, a digwydd ymweld â Nant Gwrtheyrn, daliodd poster Lolfa “I’r Gad” ein sylw, a chawsom y syniad o arbrofi gyda steil posteri propaganda.

Mae cefndir Mark mewn darlunio a dylunio graffeg, mae wedi treulio amser yn gweithio fel animeiddiwr ac artist bwrdd stori (yn Aardman, Bryste) ond mae wastad wedi bod wrth ei fodd yn creu comics. Mae gen i gefndir mewn Addysg ac mae gennyf ddiddordeb mewn barddoniaeth a Llenyddiaeth Plant. Ein bwriad oedd cyfuno ein dyluniadau â thestun ysbrydoledig a barddoniaeth wirion. 

Mae comics a llenyddiaeth yn ddylanwad sy’n cynnwys celf stryd (ar ôl i ni fyw ym Mryste a Llundain yn ystod 90au) hefyd symudiadau chwyldroadol fel Situationist International a Black Panthers. Cerddoriaeth gan gynnwys pync, hip hop, techno, bandiau Cymraeg, unrhyw beth! (Rydym wedi ein lleoli yng Nghonwy, yn y gogledd (mae’n debyg bod byw yn y gogledd yn effeithio ar ein gwaith hefyd – teimlwn ein bod yn cael ein hanwybyddu gan amlaf! Felly rydyn ni’n creu posteri sy’n denu sylw yn y gobaith am fyd gwell – dwi’n dod o Ogledd Cymru, mae Mark yn dod o Ogledd-ddwyrain Lloegr).”

Pan gysylltais â Ffwligans am y tro cyntaf i drafod y mater o gydweithio, dywedodd Eirlys wrthyf fod trwmped cragen dro yn ei theulu.

Cafodd mam-gu Eirlys ei magu yng Nghapel Garmon, Sir Conwy ac mae gan ei theulu wreiddiau ffermio yn yr ardal sy’n dyddio yn ôl i 1745. Credir bod y gragen wedi bod yn y teulu ers peth amser ac fe’i trosglwyddwyd o’i hen fam-gu a chafodd ei defnyddio i alw’r gweithwyr fferm i mewn o’r tir. Mae tad Eirlys hefyd yn dod o deulu o ffermwyr, o Lysfaen, Clwyd yn wreiddiol, ac mae ef hefyd yn credu y byddai cragen o’r fath wedi cael ei defnyddio’n gyffredin ar ffermydd Gogledd Cymru.”

Eirlys says of Ffwligans:

“The initial idea for Ffwligans began a long time ago when I spent time working in Vietnam and then travelled with Mark, through South East Asia and China. We were interested in the billboards and communist posters with their seemingly innocent and cheerful images and the striking typography. When we returned, and happened to visit Nant Gwrtheyrn, the “I’r Gad” Lolfa poster caught our attention, and we came up with the idea of playing with the style of propaganda posters.

Mark’s background is in drawing and graphic design, he’s spent time working as an animator and storyboard artist (based in Aardman, Bristol) but his heart has always been in creating comics. My background is in Education and I have interest in Children’s Literature and poetry. Our intention was to combine our designs with inspirational text and daft poetry. 

Comics and literature are an influence including street art (from living in both Bristol and London during 90’s) also revolutionary movements such as Situationist International and Black Panthers. Music including punk, hip hop, techno, Welsh bands, anything really! (We’re based in Conwy, up north (being northern probably affects our work too – we feel mostly ignored! So we create shouty posters in the hope for a better world – I’m from North Wales, Mark from the North East of England).”

When I first contacted Ffwligans to discuss the collaboration, Eirlys told me that there is a conch shell trumpet in her family. That seemed a bit like fate and so I asked her more about it.

Eirlys’ grandmother was brought up in Capel Garmon, Sir Conwy and her family has farming roots in the area that go back as far as 1745. It is believed that the conch has been in the family for some time having been passed down from her great-grandmother and was used to call the farmworkers in from the land. Eirlys’ father also comes from a long line of farmers, initially from Llysfaen, Clwyd, and he also believes that such a shell would have commonly been used on the farms of North Wales.

Ffilmio yn Nhalog

Filming in Talog

Ddoe, es i am dro i bentref Talog yn Sir Gâr gyda’r cerddor Ceri Owen-Jones a’r gwneuthurwr ffilmiau, Jacob Whittaker. Mae Ceri wedi treulio rhai misoedd yn perffeithio ei dechneg chwythu trwmped cragen dro ac fe aethon ni â’r gragen gyda ni i’w chwythu mewn gwahanol leoliadau o amgylch Talog.

Roedd y trwmped cragen dro wreiddiol, Cragen Beca, yn perthyn i landlord Tafarn y Castell yn Nhalog a chafodd ei guddio yn y dafarn am dros 100 mlynedd cyn iddo gael ei roi i Amgueddfa Caerfyrddin yn y 1980au. Nid oes hawl gennym ni i chwythu Cragen Beca. Cafodd y gragen y mae Ceri wedi bod yn ei defnyddio ei darganfod mewn siop hen bethau yn nhref Caerfyrddin yn 2020.

Dwi wedi bod yn crwydro lleoliadau yn Nhalog dros y misoedd diwethaf ac fe aethon ni fore Sadwrn i ddechrau ffilmio. Yn y diwedd, fe wnaethon ni ddefnyddio pedwar lleoliad gwahanol yn Nhalog a’r cyffiniau gan gwrdd â phobl wych yn y pentref yn ystod y dydd. Roedd Neuadd Bentref Talog ar agor am goffi a chacen ac felly fe wnaethon ni alw heibio ganol bore a chwrdd â Heather sy’n rhedeg gwefan a thudalen Facebook Talog yn ogystal â Kevin sy’n helpu i redeg neuadd y pentref.

Gan deimlo’n effro ac yn egnïol, fe aethon ni i’r bryniau uwchben Talog i chwilio am olygfa banoramig dros y pentref. Ar ôl tynnu i mewn i fuarth fferm Penrallt ar ben lôn serth, fe wnaethom gyfarfod â Bethan a Rhun sy’n ffermio moch maes Tamworth hardd mewn modd cynaliadwy. Fe wnaethon nhw roi caniatâd i ni ffilmio yn yr eiddo ac aeth Rhun â ni i’r caeau ymhellach i fyny’r bryn lle’r oedd yr olygfa ar draws y pentref yn berffaith.

Roedd clywed y gragen yn atseinio ar draws bryniau gogledd Sir Gâr a dychmygu’r gragen wreiddiol yn canu i alw ar ferched Beca yr ardal yn brofiad eithriadol.


Yesterday I headed off to the Carmarthenshire village of Talog with musician Ceri Owen-Jones and filmmaker Jacob Whittaker. Ceri has spent some months perfecting his conch trumpet blowing technique and we took the shell out with us to blow in various locations around Talog.

The original Cragen Beca shell trumpet belonged to the landlord of the Castle Inn in Talog and was kept hidden in the pub for over 100 years before it was donated to Carmarthen Museum in the 1980s. We are not permitted to blow Cragen Beca, the shell Ceri has been working with was found in an antique shop in Carmarthen town in 2020.

I have been scouting out locations in Talog over the last few months and we set out on Saturday morning to start filming. We ended up using four different locations in and around Talog and during the day we met some wonderful people in the village. Talog Village Hall was open for coffee and cake and we dropped in mid-morning where we met Heather who runs the Talog website and Facebook page as well as Kevin who helps run the village hall.

Feeling refreshed and energised, we wound our way up to the hills above Talog in search of a panoramic view over the village. Pulling in to Penrallt farmyard at the top of a steep lane, we met Bethan and Rhun who farm beautiful free range, sustainably farmed Tamworth pigs. They generously allowed us to film at the property and Rhun took us to the fields further up the hill from the farm where the view across the village was perfect.

Hearing the shell resonate across the north Carmarthenshire hills and imagining the original shell sounding out to muster the Rebeccaites of the area to action was an extraordinary experience.

Patrymau a phrototeipiau

Gweithio yn y stiwdio

Mae Covid 19 wedi peri llawer o broblemau anodd i’r prosiect Cragen Beca, gan gynnwys y posibilrwydd o gydweithio yn yr un ystafell gyda chydweithwyr creadigol. Mae Louise a minnau wedi bod yn gweithio gyda’n gilydd ers blwyddyn bellach, yn cysylltu trwy Zoom a WhatsApp, yn rhannu syniadau ac yn addasu dyluniadau o bell. Yr haf diwethaf roeddem yn gallu cwrdd yn yr awyr agored a siarad dros syniadau yn bersonol, ond ym mis Mai eleni roedd yn gymaint o ryddhad i allu gweithio ochr yn ochr â’n gilydd o’r diwedd i ddechrau torri patrymau a gwneud prototeipiau ar gyfer y gwisgoedd Rebecca.

Working in the Studio

Covid 19 has brought many tricky problems for the Cragen Beca project, not least of which is the possibility of working together in the same room with creative collaborators. Louise and I have been working together for a year now, Zooming and WhatsApp-ing, sharing ideas and tweaking designs remotely. Last summer we could meet outdoors and talk through ideas in person, but in May this year, it was such a relief to finally be able to work alongside each other to start cutting patterns and making prototypes for the Rebecca costumes.

Jacob Whittaker

Partner Creadigol

Byddaf yn gweithio gyda’r artist a gwneuthurwr ffilm, Jacob Whittaker i creu cyfres o ffilmiau ar gyfer y prosiect Cragen Beca. Mae Jacob yn byw a gweithio yn Aberteifi, Ceredigion, a byddwn ni gweithio ar leoliad mewn safleoedd bwysig yn Sir Gaerfyrddin yn ogystal â gweithio gyda Chlybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin a fydd yn gwisgo’r gwisgoedd Cragen Beca sy’n cael eu datblygu ar gyfer ein tair Rebecca cyfoes.

Mae gwaith Jacob yn cynnwys gosod sain a fideo, yn ogystal â gwneud ffilmiau dogfen. Mae Jacob yn  gweithio gyda grwpiau lleol a sefydliadau cymunedol yn ogystal ag artistiaid a sefydliadau creadigol. Mae’n gyd-sylfaenydd y grŵp celfyddydau sonig GWRANDO a gofod celf Capel Y Graig ger Machynlleth.

Graddiodd Jacob yn 2003 o Ysgol Gelf Caerfyrddin gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Celf Gain. Mae ei waith yn ymwneud yn bennaf â dogfennu, recordio ac ailgyflwyno, a yn aml cyfuno hanes a chelf, gan recordio profiadau personol bob dydd pobl Cymru a’u perthnasoedd â thirweddau a diwylliant sy’n newid.


Creative Partner

Artist and filmmaker Jacob Whittaker will be working with me to make a series of films for the Cragen Beca project. Jacob lives and works in Cardigan, Ceredigion, and we’ll be working on location at significant sites in Carmarthenshire as well as working with the Young Farmers Clubs of Carmarthenshire who will wear the Cragen Beca costumes being developed for our three contemporary Rebeccas.

Jacob’s work includes sound and video installation, as well as documentary filmmaking. He works with local groups and community organisations as well as artists and creative organisations. He is co-founder of sonic arts group GWRANDO and Capel Y Graig art space near Machynlleth.

Jacob graduated from Carmarthen School of Art in 2003 with a 1st class degree in Fine art, his work is mostly concerned with documentary, recording and re-presentation often combining history and art, recording everyday personal experiences of the people of Wales and their relationships to changing landscapes and culture.   

Ceri Owen-Jones

Partner Creadigol

Rwy’n falch iawn i fod yn gweithio gyda’r cerddor Ceri  Owen-Jones i datblygu trac sain am   ffilm sydd rhan o’n prosiect Cragen Beca. Yn wreiddiol o Ganada, mae Ceri yn siaradwr Cymraeg rhugl ac mae bellach yn byw yng Ngheredigion gyda’i bartner Elsa Davies.

Mae Ceri yn fwyaf adnabyddus am ei gerddoriaeth delyn, ond mae hefyd yn trombonydd. Y sgil hon y bydd yn dod â hi i’r prosiect, yn chwarae corn conch y frenhines.

Mae Ceri ac Elsa yn aml gweithio gyda’i gilydd fel Deuair i chwarae y telyn a ffidil gyda dau llais. Mae nhw wedi bod yn chwarae gyda’i gilydd ers 2012. Gan ddysgu alawon traddodiadol Cymreig o hen lawysgrifau a cherddorion eraill, maen nhw’n ymchwilio ac yn dehongli deunydd hanesyddol prin i ailgyflwyno sain goll cerddoriaeth draddodiadol Gymraeg i gynulleidfaoedd cyfoes.


Creative Partner

I’m delighted to be working with musician Ceri-Owen Jones to develop a soundtrack for the film we are making for the Cragen Beca project. Ceri is a Welsh language speaking Canadian who now lives in Ceredigion with his partner Elsa Davies.

Ceri is probably best known for his harp music but he is also a trombonist, and it’s this skill that he’ll be bringing to the project playing the queen conch horn.

Ceri and Elsa often work together as Deuair playing harp and fiddle with two voices. They have been playing together since 2012. Learning traditional Welsh tunes from old manuscripts and other musicians, they research and interpret rare historical material to re-present the lost sound of Welsh traditional music for contemporary audiences.