Osian Meilir

Photography: Sophie Holland

Mae Osian Meilir yn artist sy’n creu a pherfformio gwaith dawns a symud ac mae bellach wedi’i leoli yng Nghymru. Yn hanu’n wreiddiol o Bentre’r Bryn, ar arfordir gorllewin Cymru, aeth Meilir ymlaen i hyfforddi yn Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance. Yno, enillodd radd dosbarth cyntaf cyn bwrw ymlaen â’i astudiaethau a chwblhau ei radd Meistr mewn Perfformiad Dawns yn rhan o Transitions Dance Company.

Mae profiadau cynharaf Meilir, a’i gefndir yn ymhêl â’r ddawns werin Gymreig, wedi golygu bod Meilir yn gwerthfawrogi dawns o bob math o ddiwylliannau gwahanol. Mae hefyd wedi golygu ei fod yn cael mwynhad o ystyried y ffordd y gall dawns godi pontydd pwysig rhwng pobl o bob cwr o’r byd.

Mae Osian yn gweithio gyda phrosiect Cragen Beca i ddatblygu sgiliau perfformio pobl ifanc ar gyfer Parêd Cragen Beca.

Mae gwaith Meilir fel perfformiwr yn cynnwys gweithio gyda artistiaid fel Lizzi Kew Ross & Co, Gwyn Emberton Dance, Satore Tech a Fearghus O’Conchuir gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Mae ei waith hefyd yn ehangu i fyd theatr ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc drwy berfformio gwaith gan Carlos Pons Guerra a Paul Bosco McEneaney, yn teithio ledled y DU ac yn rhyngwladol, yn ogystal a’i waith solo ei hun ar gyfer Cwmni Theatr Arad Goch – Palmant / Pridd (Pavement / Pasture). Fe greodd ei berfformiad cyntaf graddfa ganol – Qwerin, fel cyfarwyddwr a choreograffydd yn 2021 ac mae ganddo brofiad helaeth o arwain gweithdai a dosbarthiadau i blant a phobl ifanc.

Bydd Qwerin yn ymddangos fel rhan o’r diweddglo Parêd Cragen Beca yn Sgwâr y Guildhall, Caerfyrddin ar 1 Mai 2022.


Osian Meilir is a performer, dance-maker and movement artist based in Wales. Originally from Pentre’r Bryn, on the west coast of Wales, Meilir went on to train at Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, attaining a first-class degree, before continuing his studies and completing his M.A. in Dance Performance as part of Transitions Dance Company. 

His very early experiences and background of Welsh folk dance has led him to appreciate dance from all different cultures, and to enjoy how dance can build meaningful bridges between people from around the world.

Osian is working with the Cragen Beca project to develop the perfomance skills of young people for the Cragen Beca Parade.

Meilir’s work as a performer has seen him working with artists such as Lizzi Kew Ross & Co, Gwyn Emberton Dance, Satore Tech and Fearghus O’Conchuir at National Dance Company of Wales. His work also expands into working in theatre for young audiences, performing in works by Carlos Pons Guerra and Paul Bosco McEneaney, touring accross the UK and internationally, as well as his own solo work for Arad Goch Theatre Company – Palmant / Pridd (Pavement / Pasture). He premiered his first mid-scale production – ‘Qwerin’, as director and choreographer in 2021 and also has extensive experience in leading workshops and classes for children and young people. 

Qwerin will be appearing as part of the Cragen Beca Parade finale in Guildhall Square, Carmarthen on 1 May 2022.

%d bloggers like this: