Patrymau a phrototeipiau

Gweithio yn y stiwdio

Mae Covid 19 wedi peri llawer o broblemau anodd i’r prosiect Cragen Beca, gan gynnwys y posibilrwydd o gydweithio yn yr un ystafell gyda chydweithwyr creadigol. Mae Louise a minnau wedi bod yn gweithio gyda’n gilydd ers blwyddyn bellach, yn cysylltu trwy Zoom a WhatsApp, yn rhannu syniadau ac yn addasu dyluniadau o bell. Yr haf diwethaf roeddem yn gallu cwrdd yn yr awyr agored a siarad dros syniadau yn bersonol, ond ym mis Mai eleni roedd yn gymaint o ryddhad i allu gweithio ochr yn ochr â’n gilydd o’r diwedd i ddechrau torri patrymau a gwneud prototeipiau ar gyfer y gwisgoedd Rebecca.

Working in the Studio

Covid 19 has brought many tricky problems for the Cragen Beca project, not least of which is the possibility of working together in the same room with creative collaborators. Louise and I have been working together for a year now, Zooming and WhatsApp-ing, sharing ideas and tweaking designs remotely. Last summer we could meet outdoors and talk through ideas in person, but in May this year, it was such a relief to finally be able to work alongside each other to start cutting patterns and making prototypes for the Rebecca costumes.

Jacob Whittaker

Partner Creadigol

Byddaf yn gweithio gyda’r artist a gwneuthurwr ffilm, Jacob Whittaker i creu cyfres o ffilmiau ar gyfer y prosiect Cragen Beca. Mae Jacob yn byw a gweithio yn Aberteifi, Ceredigion, a byddwn ni gweithio ar leoliad mewn safleoedd bwysig yn Sir Gaerfyrddin yn ogystal â gweithio gyda Chlybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin a fydd yn gwisgo’r gwisgoedd Cragen Beca sy’n cael eu datblygu ar gyfer ein tair Rebecca cyfoes.

Mae gwaith Jacob yn cynnwys gosod sain a fideo, yn ogystal â gwneud ffilmiau dogfen. Mae Jacob yn  gweithio gyda grwpiau lleol a sefydliadau cymunedol yn ogystal ag artistiaid a sefydliadau creadigol. Mae’n gyd-sylfaenydd y grŵp celfyddydau sonig GWRANDO a gofod celf Capel Y Graig ger Machynlleth.

Graddiodd Jacob yn 2003 o Ysgol Gelf Caerfyrddin gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Celf Gain. Mae ei waith yn ymwneud yn bennaf â dogfennu, recordio ac ailgyflwyno, a yn aml cyfuno hanes a chelf, gan recordio profiadau personol bob dydd pobl Cymru a’u perthnasoedd â thirweddau a diwylliant sy’n newid.


Creative Partner

Artist and filmmaker Jacob Whittaker will be working with me to make a series of films for the Cragen Beca project. Jacob lives and works in Cardigan, Ceredigion, and we’ll be working on location at significant sites in Carmarthenshire as well as working with the Young Farmers Clubs of Carmarthenshire who will wear the Cragen Beca costumes being developed for our three contemporary Rebeccas.

Jacob’s work includes sound and video installation, as well as documentary filmmaking. He works with local groups and community organisations as well as artists and creative organisations. He is co-founder of sonic arts group GWRANDO and Capel Y Graig art space near Machynlleth.

Jacob graduated from Carmarthen School of Art in 2003 with a 1st class degree in Fine art, his work is mostly concerned with documentary, recording and re-presentation often combining history and art, recording everyday personal experiences of the people of Wales and their relationships to changing landscapes and culture.   

Ceri Owen-Jones

Partner Creadigol

Rwy’n falch iawn i fod yn gweithio gyda’r cerddor Ceri  Owen-Jones i datblygu trac sain am   ffilm sydd rhan o’n prosiect Cragen Beca. Yn wreiddiol o Ganada, mae Ceri yn siaradwr Cymraeg rhugl ac mae bellach yn byw yng Ngheredigion gyda’i bartner Elsa Davies.

Mae Ceri yn fwyaf adnabyddus am ei gerddoriaeth delyn, ond mae hefyd yn trombonydd. Y sgil hon y bydd yn dod â hi i’r prosiect, yn chwarae corn conch y frenhines.

Mae Ceri ac Elsa yn aml gweithio gyda’i gilydd fel Deuair i chwarae y telyn a ffidil gyda dau llais. Mae nhw wedi bod yn chwarae gyda’i gilydd ers 2012. Gan ddysgu alawon traddodiadol Cymreig o hen lawysgrifau a cherddorion eraill, maen nhw’n ymchwilio ac yn dehongli deunydd hanesyddol prin i ailgyflwyno sain goll cerddoriaeth draddodiadol Gymraeg i gynulleidfaoedd cyfoes.


Creative Partner

I’m delighted to be working with musician Ceri-Owen Jones to develop a soundtrack for the film we are making for the Cragen Beca project. Ceri is a Welsh language speaking Canadian who now lives in Ceredigion with his partner Elsa Davies.

Ceri is probably best known for his harp music but he is also a trombonist, and it’s this skill that he’ll be bringing to the project playing the queen conch horn.

Ceri and Elsa often work together as Deuair playing harp and fiddle with two voices. They have been playing together since 2012. Learning traditional Welsh tunes from old manuscripts and other musicians, they research and interpret rare historical material to re-present the lost sound of Welsh traditional music for contemporary audiences.

Louise Bird

Partner Creadigol

Mae’r artist tecstilau o Gaerfyrddin, Louise Bird, yn gweithio gyda mi ar y prosiect Cragen Beca i helpu i ddylunio a chreu tair gwisg i dri Rebecca cyfoes eu gwisgo.

Graddiodd Louise o Ysgol Gelf Caerfyrddin yn 2006 gyda gradd mewn Peintio ac Arlunio Celf Gain. Mae ei gwaith yn canolbwyntio’n bennaf ar decstilau, ac mae ei harfer celf yn cael ei lywio gan berthynas gydol â lliain, edau, gwlân, patrwm a ffasiwn. Mae hi wedi bod yn rhannu ei cynhenid ​​i gael hwyl gyda lliw a ffurf mewn gweithdai cymunedol hygyrch a phrosiectau cyhoeddus rhyngweithiol ers dros ddegawd.

Mae deunyddiau a thechnegau organig ac amgylcheddol gynaliadwy wedi dod yn rhan bwysig o waith Louise ac mae hi wedi bod yn defnyddio blanhigion ffynonellau lleol, i creu llifynnau a deunyddiau.

Mae Louise wedi’i hysbrydoli’n arbennig gan gerflunwaith tecstilau, trin deunyddiau a’r gallu i gynhyrchu siapiau tri dimensiwn â llaw o arwynebau deunydd gwastad. Mae ei dealltwriaeth o arferion celf gain ochr yn ochr â thechnegau gwneud gwisg a thorri patrymau (roedd ei mam yn ddylunydd gwisg theatraidd – felly mae yn y gwaed) yn gwneud ei chyfraniad i’r prosiect yn unigryw. Rydyn ni’n cael llawer o hwyl yn meddwl am adeiladwaith gwisgoedd hanesyddol ac yn gweithio allan sut i ymgorffori’r elfennau hyn ochr yn ochr â dyluniadau cyfoes.


Creative Partner

Carmarthen based textile artist Louise Bird is working with me on the Cragen Beca project to help design and create three costumes for three contemporary Rebeccas to wear.

Louise graduated from Carmarthen School of Art in 2006 with a degree in Fine Art Painting and Drawing. Her work predominantly focuses on textiles, and her art practice is informed by a lifelong relationship with cloth, thread, wool, pattern and fashion. She has been sharing her inherent ability to have fun with colour and form in accessible community workshops and interactive public projects for over a decade.

Organic and environmentally sustainable materials and techniques have become an important part of Louise’s work and she has been working with locally sourced plant based dyes and materials in recent years.

Louise is particularly inspired by textile sculpture, the manipulation of materials and the ability to manually produce three dimensional shapes from flat material surfaces. Her understanding of both fine art practices alongside dressmaking and pattern cutting techniques (her mother was a theatrical costume designer – so it’s in the blood) make her contribution to the project unique. We’re having a lot of fun thinking about historical costume construction and working out how to incorporate these elements alongside contemporary designs.